Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


raad:middelen

De raad heeft de volgende instrumenten ter beschikking

InstrumentWaarvoorWaar moet ik op lettenWelke procedure
Technische/toelichtende vragen
informatie
* Informatie inwinnen om stukken of situaties beter te kunnen begrijpen* Gevraagde informatie heeft géén politieke component* U kunt vragen stellen via griffie.
Mondelinge vragen
art. 40 RvO
informatie/controle

* Verduidelijking van actuele zaken

* Opiniërend oordeel van collega(lid) wordt gewenst

* Actueel

* Vraagt opinie/opvatting van college (lid)

* Op de dag van de vergadering voor 12 uur, onder aanduiding van het onderwerp melden bij griffier

* Interruptie niet toegestaan
Motie
Art. 36 RvO
Kaderstellend

* Raad gevoelens laten uitspreken

* College/raad daardoor aanzetten tot een handeling

* Heeft betrekking op het in bespreking zijnde punt

* Beïnvloedt het eigenlijk besluit niet

* Een motie vreemd aan de orde van de dag heeft betrekking op een onderwerp dat niet op de agenda staat

* Tijdens raad (bij amendement raadzaam op preadvies te vragen bij griffie, maandag voor raad 12 uur)

*Schriftelijke en ondertekend indienen bij de voorzitter (via de griffier) kan tot einden van de beraadslaging

* Mag ook mondeling, mits de wijziging van ondergeschikte aard is

Amendement
art 34 RvO
kaderstellend
* Wijziging van een ontwerp besluit, voorgenomen verordening, plan en/of beleidsnota* Tekst zodanig vorm geven dat die direct opgenomen kan worden in het ontwerpbesluit, voorgenomen verordening, plan en/of beleidsnota.
* Tijdens raad (bij amendement raadzaam op preadvies te vragen bij griffie, maandag voor raad 12 uur.

* Schriftelijke en ondertekend indienen bij de voorzitter (via de griffier) kan tot einde van beraadslaging.

* Mag ook mondeling, mits de wijziging van ondergeschikte aard is.
Schriftelijke vragen
art. 39 RvO
Informatie/Controle
* Verduidelijking van feiten of waardeoordeel vragen van college.
* Van belang om uitspraak van college te krijgen

* Dus meer dan feitelijke info van een amtenaar

* Kort en duidelijk.
* Schriftelijk indienen, antwoord binnen 4 weken.
Inlichtingen college
art 169.3 Gemeentewet
art. 180 Gemeentewet
* Inlichtingen verkrijgen rond doen en laten college (leden) en/of gevoerd bestuur college (leden)
* Betreft doen en/of niet doen

* Individueel handelen college (leden) met effecten voor het ambt

* Schriftelijke indienen bij burgemeester of college

* Aangeven: mondeling of schriftelijk beantwoorden

* Indien mondeling agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering

* Indien schriftelijk, afschrift aan de leden van de raad.

Initiatiefvoorstel
art 38 RvO
kaderstellend

* Zelf een voorstel doen

* Besluit van de raad verkrijgen over een onderwerp dat voor de fractie(s) van gewicht is.

* Het raadslid gaat ahw op de stoel van het college zitten

* Het moet een compleet voorstel zijn, cq rijp voor besluitvorming

* Het raadslid moet zelf voor de onderbouwing zorgen evt. via externen of op verzoek via ambtelijke bijstand

* Sjabloon op het RIS gebruiken

* Schriftelijk indienen bij de voorzitter

* Uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de vergadering waarin het behandeld zou moeten worden.

* College wordt in de gelegenheid gesteld mening schriftelijke kenbaar te maken.
Interpellatie
art. 41 RvO
Informatie/controle
* Ondervraging van het college(lid)
* Is een van de zwaardere instrumenten

* Het gaat om het aan de orde stellen van een politiek, gevoelig onderwerp. Het onderwerp staat niet als zodanig geagendeerd.

* Vragen dienen vooraf bekend te zijn

* College(lid) moet voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden

* 48 uur van tevoren schriftelijk en ondertekend verzoek, indienen bij de voorzitter, tenzij het om een spoedeisende kwestie gaat

* Raad wordt onmiddelijk geinformeerd

* Raad bepaald of interpellatie wordt toegestaan

* Interpelland krijgt eerst het woord, college antwoord, interpellant in tweede termijn met motie, andere fracties reageren daarna in een termijn. Tenslote stemming

Vergadering bijeen roepen
art. 17 Gemeentewet
informatie/controle
* Direct met raad over bijzonder (actueel) onderwerp willen spreken
* Spoedeisende zaak. Zaak hoort tot bevoegdheid raad

* Doel is om college(lid) ter verantwoording te roepen

* Als de burgemeester het nodig oordeelt

* Een, met redenen bekleed schriftelijk, verzoek van 1/5 van de leden van de gemeenteraad (=4 leden).
raad/middelen.txt · Laatst gewijzigd: 2022/10/11 23:19 door ppadmin