Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


dossier:welwonen

nog wat erij

Overzicht openstaande zaken:

Geschiedenis/tijdslijn Bloemenbuurt

De Bloemenwijk was een prestigewijk. Ook met de renovatie, eerste huis was een voorbeeld.

Complete tijdslijn hier.

Het begin van de wijkvernieuwingsplannen fase 1-4

Geitenpaadje: Volgens de Grote Van Dale betekent geitenpaadje letterlijk: 'smal, voor mensen slecht begaanbaar pad waarover geiten gewoonlijk lopen'. En figuurlijk: 'onofficiële, geïmproviseerde manier om iets tot stand te brengen of te bereiken'.

De huurdersbelangenvertegenwoordiging van de huurders Bloemenbuurt is zeer vreemd ontstaan en buiten medeweten van ons en de andere huurders tot stand gekomen.

1. Zelfopgelegde opdracht! Laten we zelf een eigen huurdersorganisatie oprichten Welwonen vindt om te beginnen een informele huurdersorganisatie maar achterhaald. Een nieuwe huurdersbelangenvereniging is gedoemd te mislukken. De verhuurder heeft daarom in 2015, als zelfopgelegde opdracht en als experiment (zonder einde) de HAR opgericht. De HAR is tot 23 december 2019 inderdaad volgens deze visie niet geformaliseerd en voldoet tot op heden niet aan de Wohv. Tot op heden is de HAR statutair een organisatie van de verhuurder. Met verve leven de HAR en Welwonen tot op heden deze onwettige visie na. Volgens de de Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft zij specifiek de taak als als enige gesprekspartner en participant van de wijkvernieuwingsplannen fase 1-4 Bloemenbuurt, hetgeen op complexniveau is. De AW en professor André Thomsen vinden de rol van de HAR dan ook kwestieus.

Experimentje, hoe ontwijken we wet, – en regelgeving en inspraak en tegenstand huurders! Welwonen experimenteert hiermee hoever zij kan gaan, met de werkelijke inspraak en andere rechten (Wohv) van de (betrokken) huurders te vervangen en naleving van wet, – en regelgeving te ontwijken. Dit, door de haar aangewezen bestuursleden en adviseurs bij de HAR. De verhuurder wordt hiermee door de HAR gefaciliteerd en gesteund om samen deze onrechtmatige daad te plegen, waarbij wij, de huurders ernstig benadeeld worden.

Even nog de waarborg, inspraak en het informeren van de huurders uitsluiten … De bestuursleden van de HAR hebben door hun deelname aan dit experiment, direct alle waarborg voor een onafhankelijke en gedegen huurdersbelangenvertegenwoordiging en inspraak Wohv uitgesloten. En zijn daarmee bewust de verantwoordelijkheid en de wettelijke taken en vereisten van een huurdersorganisatie Wohv voorbijgegaan. De door de HAR toegezegde en nooit opgerichte complexgewijze huurcommissies, de ontbrekende en toegezegde specifieke statuten voor de huurders Bloemenbuurt, de van huurdersrechten gestripte algemene sociale statuten, en zo meer onderschrijven dit.

O ja, we moeten ook nog om de rechtszekerheid van onze huurders heen …Ook onze rechtszekerheid en die van onze medehuurders is in gevaar gebracht. Door de constructie en visie dat de HAR niet geformaliseerd hoeft te worden en dus eigenlijk niet aan de Wohv hoeft te voldoen, heeft de HAR geen enkele rechtsgrond om ooit arbitraal voor ons huurders op te komen. Bij onmin met Welwonen, zal zij dan ook direct bij de rechter of Minister niet ontvankelijk verklaart worden als huurdersorganisatie Wohv. Zij kan dan ook niet behoorlijk voor onze huurdersrechten opkomen, omdat zij simpelweg tot op heden niet aan de Wohv/Woningwet vereisten voldoet.

En dit alles gefaciliteerd door de (oud) bestuurders HAR De HAR verschaft door haar deelname aan dit experiment en door haar grove nalatigheid en onzorg-vuldigheid als goede huurdersbelangenvertegenwoordiger op complex en collectief niveau, dan ook ongelofelijk veel macht aan de verhuurder en macht voor haarzelf. De bestuurders verzaken hierdoor bewust de statutaire plichten van de stichting en de plichten als huurdersbelangenvertegenwoordiger. Wij en onze medehuurders zijn hierdoor sterk benadeeld. Wij zijn compleet machteloos, rechteloos, compleet buitengesloten voor inspraak voor onze toekomst en onderdak en achten de bestuursleden van de HAR dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor alle benadelingen die uit dit handelen voortgevloeid zijn en welke hieruit nog zullen voortvloeien.

Alles voor deze schijnconstructie huurdersbelangenvertegenwoordiging Dat deze schijnconstructie van een huurdersbelangenvertegenwoordiging, welke zo min mogelijk aan de wetgevingen voldoet zo belangrijk voor de HAR en Welwonen is, en dat de HAR niets anders is dan een verlengstuk van Welwonen is, wordt onderschreven door het feit dat de bewonerscommissie Bloemenbuurt (2018), huurdersstichting Bloemenbuurt (2020) én de nieuwe huurdersvereniging Bloemenbuurt (2022) allen door de HAR en Welwonen zijn geweerd en gediskwalificeerd. De HAR blijft voor Welwonen ten alle tijde de enige participant[ant en gesprekspartner van de wijkvernieuwing Bloemenbuurt fase 1-4.

Zelfs valsheid in geschrifte bij de rechter wordt niet geschuwd Welwonen heeft zelfs in 2020 valsheid in geschrifte heeft gepleegd in het verweerschrift van een rechtszaak tegen de voormalige bewonerscommissie Bloemenbuurt en Huurdersstichting Bloemenbuurt. De HAR zou daarin een onafhankelijke organisatie zijn in de zin van de Wohv en Woningwet. Dit blijkt onzin te zijn volgens de Autoriteit Woningcorporaties. Wij zouden graag hiervoor aangifte willen doen, wegens valsheid in geschrifte, misleiding, (poging tot) bedrog) indien mogelijk. Want niet alleen wij zijn hiermee bedrogen, maar ook de andere huurders, de gemeente Enkhuizen en de maatschappij. Deze gang van zaken is een gevaar ons, voor de samenleving en slecht voor het vertrouwen in de Volkshuisvesting en huurdersbelangenvertegenwoordiging en dienen derhalve op korte termijn te stoppen.

De niet legitieme HAR wordt verdedigd – Andere huurdersvertegenwoordigingen bestreden Het is opmerkelijk dat het tijdens deze rechtszaak ging om de legitimiteit van de bewonerscommissie/ huurdersstichting, maar tevens ook om de legitimiteit van de HAR. Bij rechte had de HAR toen niet ontvankelijk moeten worden verklaard als Huurdersorganisatie. De voorgenoemde belangen-vertegenwoordigers hadden zelfs meer voor haar betrokken huurders gedaan dan de HAR. Zij hebben de rechtszaak verloren op formaliteiten, terwijl zij wel aan de Wohv voldeden. Doch helaas hadden zij dubbel pech en niet een goede advocaat te pakken. De orde van advocaten heeft dit in een uitspraak in 2021 onderschreven. Ik ben als gewoon huurder, maar ook als oud voorzitter van deze organisaties, derhalve ongegrond tot activiste neergezet en onze vertegenwoordiging is tot “luis in de pels” uitgemaakt. Hetgeen de HAR en anderen uiteraard over hebben genomen en hetgeen ik heb gemerkt. Ik voel mij daardoor dan ook als huurder en direct betrokkene van die huurdersvertegenwoordigingen zwaar benadeeld, niet respectvol behandeld, in eer en naam aangetast en zwaar bedrogen.

Nog 'n paar schijnbestuursleden, adviseurs en verstrengelde belangen erbij en dan is dit klaar! De nieuwe bestuursleden van de HAR zijn schijnbestuursleden. De HAR draait op de adviseurs, welke veelal het woord voeren. Waarvan Adviseur Raven een persoonlijk belang heeft. Hij is de mede bedenker van de wijkvernieuwingsplannen en heeft deze ook zelf in naam van de huurders goedgekeurd. Zijn medebestuurders hadden in ieder geval tot het nieuwe bestuur en de formalisatie geen weet over de inhoud van de wijkvernieuwingsplannen en de prestatieafspraken. Statutair is hij tot op heden nog steeds de voorzitter van de HAR en is niet woonachtig in het werkgebied. Hij lobbyt zeer fanatiek bij de gemeenteraadsleden en B & W voor doorgang van “zijn” mede bedachte plannen. Hij zit verkiezingen en jaarvergaderingen (2022) voor als zijnde de voorzitter, zonder de voorzitter en secretaris erbij. (Er was geen penningmeester, wel was Welwonen aanwezig)

Koopwoningbewoners erbij, dubbele petten op. Het maakt niet uit. Kom bij de HAR Adviseur Cnossen is koopwoningbewoner, werkt in de Volkshuisvesting. In 2020-2021 was hij bestuurslid. Hij vindt een onafhankelijke huurdersbijeenkomst overbodig, als de verhuurder Welwonen erbij zit. Voorbijgaand dat de huurders dan nooit allemaal eerlijk en ongezouten hun mening zullen durven geven. Dit geeft dus een druk op ons, huurders. Deze adviseurs staan dan ook prominent in de media als onze huurdersbelangen-vertegenwoordigers en geven ons ongevraagd en zonder ooit door ons verkozen of voorgesteld te zijn, advies en hun visies. En wij, de huurders, moeten ons er maar aan houden. De secretaris Anita Metten van de HAR is in dienst bij Welwonen. Behalve dat de HAR niet aan de Wohv voldoet, is hier op verschillende vlakken duidelijke sprake van (de schijn van) grote belangenverstrengeling.

De HAR is dus niets anders dan een verlengstuk van de verhuurder is en alleen is opgericht om het naleven van art. 4 Wohv en art 1f Wohv te omzeilen. De HAR is tot op heden geen huurders-organisatie Wohv/Woningwet. Alle door de HAR gemaakte overeenkomsten zijn dan ook op onrechtmatige gronden tot stand gekomen en zijn derhalve tot op heden niet rechtsgeldig.

2. En nu de nieuwe wijkvernieuwingsplannen (fase 1-4) & de HAR samen

Achter gesloten deuren De wijkvernieuwingsplannen Bloemenbuurt Enkhuizen fases 1-4 zijn direct rond de oprichting van de HAR in 2015-2016 “in de lucht” gekomen en achter “gesloten deuren” door de HAR samen met Welwonen gemaakt en goedgekeurd. Pas in nieuwsbrief juli 2017 van Welwonen is de HAR aan ons voorgesteld op collectief niveau en tevens specifiek als participant en gesprekspartner voor de Bloemenbuurt.

De juridische vorm

Welwonen maakt een ratjetoe van de administratie.

  • Huurcontracten met…

Meer hier.

Huurdersvertegenwoordiging

Bladiebla. o.a.

  • hierom hierom
  • a

Meer hier.

Ernstige privacyovertredingen ivm combinatie Welzijn

Bladiebla. o.a.

  • hierom hierom
  • a

Meer hier.

Overzicht Social Engineering Welwonen-WDE-WZW

Wat is Welwonen nu eigenlijk?

Personeel wordt ingezet bij noppes ivm persoonlijke problemen.

  • Personeelsproblemen inventariseren.
  • Management vergoedingen.
dossier/welwonen.txt · Laatst gewijzigd: 2023/02/21 10:18 door hsbloem