Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


dossier:rez

Inhoud

15 maart 2022 Voorstel aan de gemeenteraad - Beslissen op bezwaren tegen raadsbesluit 930149

Wob verzoek Sikkema

(bron 1 )

26 april 2022 Besluit van de gemeenteraad Wob verzoek

(bron 1 )

Zaaknummer: 946267

7 maart 2022 Kustboog nog in de planning

“Er waren twijfels gerezen of de beloofde kustboog en strand er nog wel zouden komen. Maar die staan dus nog steeds in de planning.”

1 maart 2022 Antwoord op mondelinge vragen over REZ gesteld door de fractie van Enkhuizen Vooruit! in de raadsvergadering van 01 maart.

(bron)

 1. Bij de verkoop van de gronden van de gemeente aan OREZBV zijn -naast het voldoen van de koopsom van 335.000,- euro, ook afspraken gemaakt over andere verplichtingen die OREZ is aangegaan. Graag een overzicht hiervan en in hoeverre is daar aan voldaan of kan/zal hier nog aan voldaan worden.

Antwoord:

-Het bedrag van €335.000,= hield rekening niet alleen met de waarde van de grond maar ook met de kosten van de aanleg van het openbaar gebied (waaronder de realisatie van de kustboog en de aanleg van het strand, bestrating, groen, alles) plus de instandhouding en beheer hiervan voor een periode van 10 jaar.

-Verder heeft u in de Anterieur Overeenkomst kunnen lezen dat OREZ (nu EES) er daarnaast een bijdrage moet betalen voor de kosten van de gemeente, een afkoopsom moet betalen voor het opstellen van de bestemmingsplan, een bijdrage moet betalen voor de bovenwijkse voorzieningen en een bijdrage moet leveren in de kosten voor het parkeerterrein welke in 2018 is gerealiseerd ten behoeve van Sprookjeswonderland. Deze bijdragen zijn, behalve die voor de bovenwijkse voorzieningen, allen reeds betaald door EES.

-De bijdrage voor de bovenwijkse voorzieningen zal in rekening worden gebracht wanneer die voorzieningen worden gerealiseerd. Dit gaat zoals u weet over het fietspad

 1. De gemeente heeft zich verplicht om gelden (bijdrage gebruik zwembad en

opbrengsttoeristenbelasting) terug te laten vloeien richting OREZ/Europarcs onder de noemer ‘kwaliteitsbijdrage’. Kunt u uitleggen waarom dit zo is afgesproken en waarom dit nodig was?

Antwoord:

Ten tijde van de aanbesteding in 2015 is door de gemeenteraad besloten om de uitvraag als dusdanig uit te zetten (dus met de gebruikmaking van de bijdrage gebruik zwembad en opbrengst toeristenbelasting ten behoeve van de inrichting van het openbaar gebied) om ervoor te zorgen dat de aanbesteding voldoende gegadigden zou kunnen aantrekken. Uit een eerdere marktconsultatie was immers gebleken dat er zonder deze maatregel geen animo vanuit de markt was om met deze aanbesteding mee te doen.

De investeringen verwacht van EES waren ongeveer een vijfvoud van de investeringen van de gemeente in het project.

 1. De gemeente Enkhuizen en EuroParcs zijn nu met elkaar in gesprek ten behoeve van een

juridische en financiele analyse mbt de ontwikkelingen op het Enkhuizerstrand. Kunt u

aangeven waar deze gesprekken over gaan?

Antwoord:

De gesprekken gaan over de verder realisatie van recreatieoord Enkhuizerzand en de voorwaarden daarvan. De gesprekken zijn wenselijk als gevolg van aanpassingen in de bestemmingsplannen sinds het begin van het project

14 september 2021 - Voorstel aan de gemeenteraad Verzoek opheffing geheimhouding taxatierapport REZ van Fakton Valuation/Base Value

(bron)

17 februari 2022 Juridische Zaken, bezwaarschriften behandeling Wob verzoek Sikkema

(bron)

24 augustus - Voorstel aan de gemeenteraad - Voorbereidingskrediet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van en naar het recreatiegebied Enkhuizerzand (REZ)

(bron)

“Financiën
De projectkosten voor de aanleg van het fietsverbinding (vanaf de kruising Noorderweg- Nelson Mandeldreef tot aan de entree van de sportvelden) worden globaal geraamd op € 350.000,- excl. BTW, prijspeil 2021. Op basis van de resultaten van de nog uit te voeren onderzoeken en verdere uitwerking van het project zal een definitief krediet worden gevraagd aan uw raad.
Bij nieuwe of herontwikkelingen in de openbare buitenruimte draagt de ontwikkelaar bij aan toekomstige bovenwijkse voorzieningen. Dit zijn voorzieningen die niet binnen het plangebied vallen maar wel nodig zijn voor het goed functioneren van de openbare ruimte. Met OREZ zijn afspraken gemaakt inzake een bijdrage € 250.000,- aan bovenwijkse voorzieningen. Dit bedrag wordt gestort, na afronding van de werkzaamheden, in de reserve stadsuitleg Het bedrag dat OREZ bijdraagt willen wij inzetten, als gedeeltelijke dekking van de kosten voor de aanleg van het fietspad.
Om het plan voor het fietspad nader te kunnen uitwerken is een voorbereidingskrediet van € 65.000,- excl. BTW. nodig. De stand van de reserve stadsuitleg is, per 1 augustus 2021, afgerond € 250.000,- Het voorbereidingskrediet kan ten laste van de reserve stadsuitleg worden gebracht. Omdat de bijdrage van OREZ pas beschikbaar komt na afronding van de werkzaamheden en de huidige stand van de reserve niet toereikend is om het project te realiseren zal te zijner tijd bij het beschikbaar te stellen van het krediet worden voorgesteld om het project voor te financieren. Na de storting van de bijdrage door OREZ in de reserve stadsuitleg kan het gevoteerde krediet worden verrekend met de reserve. “

23 augustus 2021 Raadsbrief Enkhuizerzand Informerend uitspraak RvS bestemmingsplan Enkhuizerzand

(bron)

28 juni 2021 Raadsbrief Enkhuizerzand

(bron) #ao #allonges

“Met deze brief wordt invulling gegeven aan de motie Enkhuizerzand van 25 mei waarin u het college vroeg om algehele openbaarmaking en terbeschikkingstelling, zonder weggelakte tekstdelen, van onderstaande stukken op uiterlijk 30 juni 2021:

De tussen de Gemeente Enkhuizen en OREZ BV gesloten Anterieure Overeenkomst (AO) inclusief de bijlagen

Allonges I en II op deze anterieure overeenkomst

Alle overige (zowel mondeling als schriftelijk) gemaakte aanvullende afspraken tussen partijen

Het taxatieverslag (opgemaakt door BaseValue)

Alle notulen/gespreksverslagen van de stuurgroep betreffende de ontwikkeling van het
Recreatieoord Enkhuizer Zand

Alle notulen/gespreksverslagen tussen OREZ/Droomparken en het gemeentebestuur”

“Ad 3. Er zijn buiten AO en allonges geen aanvullende afspraken gemaakt tussen partijen”

“Ad 4. Taxatierapport

Op het eerdere WOB verzoek tot openbaarmaking van het taxatierapport is op 20 december 2020 door het college als volgt geoordeeld: ‘Openbaarmaking van het taxatierapport zou gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingspositie van de gemeente. Daarnaast bevat het taxatierapport uitgangspunten en berekeningen die op zichzelf geschikt kunnen zijn voor herhaalde toepassing en daarmee ook gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingspositie van de gemeente in de toekomst.’ Om die reden, en gelet op art. 10 lid 2 onder b Wob, heeft het college toentertijd besloten de opgelegde geheimhouding op grond van art. 55 Gemeentewet niet op te heffen“

“Daarnaast is het taxatierapport momenteel onderdeel van een door extern betrokken adviseurs (Fakton en Pot Jonker) geleid financieel / juridisch onderzoek naar de in de tijd, tussen taxatie en nu, opgekomen wijzigingen in het project en de financiële en juridische consequenties daarvan. Het op dit moment openbaar maken van het taxatierapport wordt door dit bureau nadrukkelijk afgeraden omdat dat het onderzoek belemmert en, zo lang er nog geen conclusies uit kunnen worden getrokken, de financiële positie en de onderhandelingspositie van de gemeente ondermijnt. De gemeente verliest dan mogelijk de regie en dat is niet in het belang van de gemeente en de Enkhuizense gemeenschap.

Het college heeft daarom besloten om het taxatierapport thans onder geheimhouding als bedoeld in art. 25 lid 2 Gemeentewet, en op basis van art. 10 lid 2 onder b Wob, aan de raad ter beschikking te stellen. Nadat het voornoemde onderzoek is afgerond, zal de geheimhouding waarschijnlijk kunnen worden opgeheven.

21 juni 2021 geen bezwaar Orez over publicatie taxatie

mits Cushman & Wakefield van 28 augustus 2019 ook online

25 mei 2021 - Motie De Jong, Van Galen, Keesman, Stomp, Raven, Jans

(bron)

Motie De Jong, Van Galen, Keesman, Stomp, Raven, Jans

Agendapunt motie vreemd aan de orde van de dag;

“Openbaarmaking stukken Recreatieoord Enkhuizerzand (REZ)”

Overeenkomstig artikel 36 reglement van orde

De gemeenteraad van Enkhuizen in vergadering bijeen op 25 mei 2021

Constaterende

 • dat de aankoopwaarde voor de exploitant (exclusief investering in en 10 jaar onderhoud van het openbaar gebied) van de gronden ten behoeve van de realisatie van een camping en vakantiepark op het REZ ongeveer € 335.000,- bedraagt;
 • dat om te komen tot een budget neutrale ontwikkeling van het REZ er vanuit de Gemeente Enkhuizen een forse financiële injectie van enkele miljoenen euro’s (middels “kwijtschelding” van 10 jaar toeristenbelasting en 10 jaar “gratis” gebruik van het zwembad) nodig en overeengekomen is;
 • dat er voor de bepaling van de marktconformiteit van de uiteindelijke verkoopprijs gebruik gemaakt is van een taxatie door bureau ValueBase op basis van een initieel plan en bepaalde uitgangspunten;
 • dat door substantiële wijzigingen in de plannen (o.a. door van het Vestingmodel af te stappen) de gebruikte taxatie niet meer als realistisch en bruikbaar beschouwd kan worden;
 • dat door af te wijken van de initiële plannen door OREZ BV met name op het plandeel camping (plaatsing van een groot aantal recreatiewoningen/chalets ten behoeve van verkoop en verhuur) de gebruikte taxatie niet meer als realistisch en bruikbaar beschouwd kan worden;

Overwegende

 • dat er vraagtekens te plaatsen zijn bij de totstandkoming en gevoerde procedures om te komen tot een overeenkomst en bepaling van de hoogte van de verkoopprijs van de gronden;
 • dat de mondelinge en schriftelijke antwoorden van de portefeuillehouder op gestelde vragen echter meer vragen hebben opgeroepen dan beantwoord;
 • dat het wenselijk en noodzakelijk is dat de Gemeenteraad van Enkhuizen zich een goed en compleet beeld kan vormen over de gesloten overeenkomsten, gevolgde procedures en interne communicatie;
 • dat om in de openbaarheid het debat te kunnen voeren over dit onderwerp het noodzakelijk is dat de door het college geheim/vertrouwelijk verklaarde stukken aangaande dit onderwerp per omgaande openbaar gemaakt worden;

Verzoekt het college

 • per omgaande over te gaan tot algehele openbaarmaking (dus zonder weggelakte tekstdelen) en ter beschikkingstelling van:
  • De tussen de Gemeente Enkhuizen en OREZ BV gesloten Anterieure Overeenkomst inclusief de bijlagen
  • Allonges I en II op deze anterieure overeenkomst
  • Alle overige (zowel mondeling als schriftelijk) gemaakte aanvullende afspraken tussen partijen
  • Het taxatieverslag (opgemaakt door BaseValue)
  • Alle notulen/gespreksverslagen van de stuurgroep betreffende de ontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand
  • Alle notulen/gespreksverslagen tussen OREZ/Droomparken en het gemeentebestuur

en gaat over tot de orde van de dag,

M. de Jong G. van Galen M. Keesman D. Stomp

Enkhuizen Vooruit! CDA SP VVD

J. Raven F. Jans

Enkhuizen Lokaal HEA

25 mei 2021 - Zakelijk verslag van het verhandelde in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Enkhuizen

(bron)

16 maart 2021 Vragen Michel de Jong - Enkhuizen vooruit

(bron)

2 maart 2021 - Vragen over Enkhuizerzand in de raadsvergadering van 2 maart 2021

(bron)

Raadslid mevrouw Keesman, van de SP, wil de volgende vragen stellen over het REZ:

Nu de camping is verplaatst zou het openbaar gebied worden aangepakt. De wethouder heeft aangegeven dat in de winter hiermee zou worden gestart.

Wanneer wordt met het openbare gebied aangevangen?
Er is geen enkele activiteit zichtbaar in het openbaar gebied. Dit in tegenstelling tot veel activiteiten op het oude campingterrein.

Wat veroorzaakt de vertraging in de aanpak van het opknappen en de aanleg van de big in het openbaar gebied.
Droomparken is overgenomen door Europarcs.

In hoeverre zijn de plannen zoals deze gepresenteerd zijn aan de raad geborgd in de afspraken die met Orez/Droomparken/ Europarcs zijn gemaakt.
Afgelopen week was er een digitale bijeenkomst van de participatiegroep waar raadsleden konden aansluiten.
Daar kwam naar voren dat er problemen lijken te zijn met de aanleg van de strandboog.

Is dit bij de gemeente bekend? Zo ja, waaruit bestaan problemen en waarom is de raad hier niet over geïnformeerd.
Komende week zijn er VIP dagen aangekondigd. Hiervoor is een gebouw neergezet.

Is hier een vergunning voor verleend? Zo niet, wordt er gehandhaafd?
In de aankondiging voor deze VIP dagen is vermeld dat onder het genot van een hapje en een drankje een oriëntatie kan plaatsvinden om een vakantiewoning te kopen.

De horeca is vanwege de coronapandemie gesloten. Hoe is het mogelijk dat op deze dagen wel een hapje en drankje mag worden aangeboden? Is hier een vergunning voor verleend? Zo nee, gaat hier nog overleg over plaatsvinden en gaat hierop gehandhaafd worden indien noodzakelijk?

Raadslid De Jong, wil de volgende vragen stellen over het REZ:
In de participatiegroep is in 2020 uitgebreid met elkaar gesproken over hoe de vakantiehuisjes op het te realiseren vakantiepark Enkhuizer Strand eruit zouden kunnen gaan zien. Hier zijn meerdere uitgebreide fysieke en online sessies overheen gegaan. Bij de presentatie van het “finale plan” op woensdag 24 februari jl. aan de burgerparticipanten en toehorende raadsfunctionarissen werden “ineens” vakantiehuizen gepresenteerd die 180 graden afweken van hetgeen waarover men het in de participatiegroep eens was. Op de website van Droomparken worden ook al de gewijzigde vakantiehuizen ter verkoop aangeboden dus dat lijkt een voldongen feit te zijn.

 • Welke instanties, partijen en/of personen zijn er (mede)verantwoordelijk voor, of betrokken bij, de ommezwaai van bij Enkhuizen passende vakantiewoningen naar strakke moderne vakantiebungalows?
 • Hoe heeft dit proces van wijziging zich voltrokken en was u hiervan op de hoogte?
 • Voldoen de vakantiewoningen die nu gerealiseerd gaan worden nog aan het beeldkwaliteitsplan zoals dat in het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld?
 • Hoe kijkt u aan tegen het optuigen van een participatieproject waarbij er aan het eind eigenlijk niets gedaan is met de inbreng van de deelnemers aangaande het grootste deel van de vakantiewoningen?
 • De meest moderne strakke vakantiewoningen staan straks aan de kant van het Zuiderzeemuseum. Verwacht u dat dit weerstand op zal roepen bij het Zuiderzeemuseum?
 • Dit resultaat is geen aanmoediging voor burgers om in de toekomst te participeren. Wat is uw mening daarover?

Tijdens deze sessie werd ook duidelijk dat er bezwaar is gemaakt tegen de convexe kustboog die voor de realisatie van het overeengekomen strand en baai moet zorgen. Dit werd gepresenteerd als een serieus probleem door de woordvoerder van Droomparken.

 • Welke instanties, partijen en/of personen hebben er bezwaar gemaakt tegen de realisatie van de convexe kustboog?
 • In welk stadium van bezwaar maken bevindt het proces zich op dit moment?
 • De lijn van de kustboog is op aangeven van (een) betrokken instantie(s) al meer naar binnen (richting de kust) “gedwongen”. Zijn dit dezelfde instanties die nu bezwaar hebben gemaakt of niet meewerken aan de verlening van de vergunning voor de kustboog?
 • Hoe lang verwacht u dat het gaat duren en hoe lang kan het maximaal duren voordat de procedure afgerond is aangaande de te realiseren kustboog?
 • Er is afgesproken dat eerst het openbare gebied (strand, infrastructuur etc.) gerealiseerd zal worden alvorens een begin gemaakt mag worden met het vakantiepark. Wat nu als de procedure aangaande de kustboog zeer lang gaat duren? Wat betekent dit voor het verloop van de verdere ontwikkelingen in het gebied?
 • Wat gebeurt er als de bezwaarmakers in het gelijk worden gesteld en de realisatie van de kustboog helemaal geen doorgang kan vinden?
 • Wat betekent dit voor het hele ontwikkelproject en wat zijn de specifieke risico’s (afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar, claim technisch, financieel etc.) voor de Gemeente Enkhuizen?
 • We nemen aan dat de wethouder op de hoogte is van de problematiek aangaande de bezwaren tegen de realisatie van de kustboog. Klopt dit en zo ja hoe lang bent u al op de hoogte?
 • Houdt de ontwikkelaar zich strikt aan de afgesproken volgorde van realisatie in het ontwikkelgebied of vinden er al werkzaamheden plaats die op dit moment eigenlijk nog niet aan de orde zijn? Die bijvoorbeeld moeten wachten tot die convexe kustboog gerealiseerd is en de inrichting van het openbaar gebied is afgerond.

Raadslid Van Galen wil de volgende vragen stellen inzake REZ:
Hoe wordt afgewongen dat Droomparken nu eerst het openbare gebied opknapt naar hetgeen is afgesproken?
Is er een vergunning afgegeven voor het recent opgeruigde ontvangst gebouw naast het zzm? Zo nee wordt dan gesommeerd deze af te breken?

Raadslid Jans wil de volgende vragen stellen over het REZ:
Meerdere vragen zijn c.q. zullen gesteld worden over de afgelopen woensdag 24 februari
gehouden bijeenkomst over het participatieproject. Wij willen de vragen hier niet herhalen maar we zijn wel zeer nieuwsgierig naar de antwoorden. Ons bekruipt ook het gevoel dat de Gemeente de controle kwijt raakt.

Wij willen dan ook de volgende (aanvullende) vragen stellen.

Hoe beoordeelt het college de gang van zaken van het hele participatie-project tot nu toe?

Wat is de mening van het college met betrekking tot het maar schuiven van locaties voor de passanten en campers alsmede de verschillende aantallen van deze standplaatsen. Wat is de feitelijke locatie en het correcte afgesproken en dus te realiseren aantal plaatsen (campers en passanten afzonderlijk)

Wij begrijpen, dat de toegezegde bespreking met een afvaardiging van college en
Droomparken cs door Corona vertraagd is maar wanneer kunnen we deze tegemoet zien. Temeer daar Droomparken c.s. wel verkoop bijeenkomsten op de oude camping kan organiseren alsmede andersoortige bijeenkomsten op de locatie van de nieuwe camping.

Welke afspraken zijn er nu concreet gemaakt met Droomparken c. over de financiële bijdrage voor het Zwem bad en de daar te vestigen receptie en eventuele (beperkte) horeca?

26 jan 2021 - Raadsbrief Informatie Enkhuizerzand

(bron)

17 december 2020 - Concept Verslag Stuurgroep REZ d.d. 17 december 2020 van 17.30-18.30

(bron)

29 september 2020 - Besluit van de gemeenteraad. bestemming veranderd.

vb_NL.IMRO.0388.Enkhuizerzand-va02.pdf

80.10 KB

18 september 2020 Raadsbrief behorend bij raadsvoorstel d.d. 18 september 2020

(bron)

“In die inspraakreactie door OREZ/Droomparken is een uitwerking van de aanvullende punten toegezegd. Deze uitwerking is beoordeeld door het door uw college ingeschakelde bureau Rho. Zij zien, net als OREZ/Droomparken en de projectleider REZ geen bezwaren in de voorgestelde aanpassingen omdat deze geen afbreuk doen aan de doelstellingen/kaders van de raad. Wij hebben de wensen derhalve verwerkt in een aangepaste set bijlagen.

Omdat met deze aanpassingen het draagvlak wordt vergroot willen wij uw raad verzoeken om over het raadsvoorstel van 18 september 2020 een besluit te nemen in plaats van het voorstel van d.d. 18 augustus 2020. Oftewel wij vragen u het raadsvoorstel van 18 september 2020 in de plaats te stellen van het raadsvoorstel van 18 augustus 2020 “

18 sep 2020 Raadsbrief Beantwoording vragen over de invulling van de camping op het Recreatieoord Enkhuizerzand.

(bron)

17 sep 2020 Concept Verslag Stuurgroep REZ

(bron)

Namens OREZ: Andries Bruil, Mark Gideonse. Jitske de Weerd

Namens de gemeente: Erik Struijlaart, Inge van der Meer

 • “Ad3. Beroepsschriften
  ZZM
  Besprekingen met Droomparken hebben geleid tot aanpassingen: vastleggen bedrijfswoningen, horeca, evenementen en zichtlijnen. Het ZZM heeft bij Droomparken aangegeven technisch akkoord te zijn met de voorgestelde aanpassingen.”
 • “IJsselmeervereniging De IJsselmeervereniging richt zich met name op het (al vastgestelde) gebied bij de camping. Bespreking door Droomparken met IJsselmeervereniging heeft geleid tot aanpassingen: productmix op de camping en geen permanente bebouwing op de convexe kustboog. Het bezwaar van de IJsselmeervereniging tegen de vergunning voor de camping is besproken in de hoorcommissie.“
 • “Ad 5. Stand van zaken
  Parkreglement
  Er komen twee aparte parkreglementen: een voor de camping en een voor het vakantiepark. Opmerkingen vanuit handhaving (omschrijvingen permanente bewoning) zijn overgenomen.”
 • “Onderhoud overgedragen gebieden
  Wordt opgepakt
  Overig aanleg openbaar gebied
  In het volgende seizoen wil Droomparken het openbaar gebied/strand openen. De convexe kustboog zal nog niet gerealiseerd zijn (beroepsschrift IJsselmeervereniging wordt afgewacht) waardoor het strand het seizoen daarop waarschijnlijk opnieuw opgespoten zal moeten worden”

“Ad 6. Rondvraag
In de AO is geregeld dat de recreatiewoningen op het toekomstige vakantiepark gebruik kunnen maken van het zwembad. Droomparken wil ook voor de gasten van de camping een regeling voor het gebruik van het zwembad en komt hierop terug met een voorstel. Droomparken zal ook onderzoeken of en zoja welke aanvullende faciliteiten voor het zwembad als centrumvoorziening (zoals entree, horeca, speeltuin enz.) gewenst zijn. “

10 juli 2020 - Definitief Verslag Stuurgroep REZ

(bron)

Namens OREZ: Andries Bruil, Mark Gideonse

Namens de gemeente: Erik Struijlaart, Inge van der Meer

 • “Ad 2. Wijzigingsbesluit n.a.v. reactieve aanwijzing provincie
  In het herstelbesluit is een maximum van 160 vakantiewoningen opgenomen. In de anterieure overeenkomst wordt gesproken over een minimum van 180 vakantiewoningen. Volgens OREZ zijn gewijzigde exploitatiemogelijkheden al afdoende geregeld in allonge 2. Voor de gemeente betekent het lagere aantal vakantiewoningen een (structurele) derving van inkomsten vanuit leges, onroerende zaakbelasting, toeristen- en forensenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en bijdrage zwembadvoorziening.”
 • “Ad3. Beroepsschriften
  ZZM Het ZZM heeft, ondanks herhaalde pogingen (vastgelegde mail/telefoon 17-4, 23-4,11-5,12-5, 1-7) niet of afhoudend gereageerd op vragen vanuit de gemeente om in gesprek te gaan. Doel is om te bespreken op welke wijze we het bestemmingsplan kunnen aanpassen om tegemoet te komen aan de bezwaren binnen de vlek van het ZZM zelf. Droomparken heeft wel contacten met het ZZM en zal dit voorstel voor een bestemmingsplan wijziging deze week met het ZZM bespreken. Afhankelijk van dit resultaat in overleg met Droomparken, zal de gemeente eveneens nog een concrete poging doen om een reactie/overeenstemming te krijgen over dit voorstel alvorens het 12 augustus aangeleverd moet worden voor de besluitvorming.
 • “Bond Heemschut
  Met Bond Heemschut heeft door Inge op 30 april (zie verslag) een goed gesprek plaatsgevonden waarbij Bond Heemschut heeft aangegeven haar beroep in te trekken als de gemeente enkele tekstvoorstellen overneemt in een gewijzigde bestemmingsplanregeling. Bond Heemschut zou deze tekstvoorstellen binnen 3 weken aanleveren. Op 17 juni heeft Bond Heemschut in een telefoongesprek laten weten dat de tekstvoorstellen nog goedgekeurd moeten worden door het ZZM en dan aan ons verstrekt worden“
 • “IJsselmeervereniging
  Met de IJsselmeervereniging heeft op 20 mei een gesprek plaatsgevonden (zie verslag). Hieruit zijn slechts enkele punten gekomen die we kunnen aanpassen in het bestemmingsplan. Het niet hebben doorlopen van een MER procedure blijft voor de IJsselmeervereniging overeind staan. De IJsselmeervereniging heeft eveneens een bezwaar ingediend tegen de verleende vergunning voor de nieuwe camping. Er vindt een hoorzitting hierover plaats op 13 augustus. Inge en Mark zijn hiervoor uitgenodigd.
  Vanwege het beroep van de IJsselmeervereniging is opnieuw gekeken naar de Barro-grenzen. Het blijkt dat de huidige nieuwe camping deels binnen de Barro-grenzen ligt. Navraag bij RWS leerde dat dat geen fout is, ondanks dat dat bij de vergunningverlening voor de ophoging niet gemeld is. Dat zou, afhankelijk van het beroep van de IJsselmeervereniging, kunnen betekenen dat er slechts 3 ha beschikbaar is voor de nieuw aan te leggen kustboog ipv 5 ha. Plan b zou dan zijn om 2 ha van de kustboog als ‘overstroombaar natuurontwikkeling’ te bestemmen.”

“Ad 6. Rondvraag
Het ZZM heeft gevraagd om 3 weken gebruik te maken van campingplekken bij de zeemuur ivm culturele routes tbv een goede doelen loterij. Andries staat er positief tegenover. Erik geeft aan dat de raadsleden kritisch staan ten opzichte van het ZZM. Dit is vooral gebaseerd op de opstelling rondom parkeren op het REZ en daaropvolgende tegenwerking vanuit het ZZM op de ontwikkeling van het Enkhuizerzand. Het zou helpen als het niet alleen 1-richting verkeer naar het ZZM is maar dat ook het ZZM zou willen meedenken over het verder mogelijk maken van het bestemmingsplan Enkhuizerzand. “

8 juni 2020 - Verslag Stuurgroep REZ d.d. 8 januari 2020 van 9.00-10.00

(bron)

 • “ZZM

Andries heeft plezierig gesprek gehad met Leo van Heist. ZZM deed toezegging om aan te sluiten bij de participatiebijeenkomsten. Andries stelt voor om met de gemeente gezamenlijk met ZZM om tafel te gaan.

Inge heeft Leo ook gesproken. Parkeren en herstel relatie zijn issues voor het ZZM. Leo is gevraagd om, net als de andere ondernemers, aan te sluiten bij het Parkeer-Plan-Evaluatie-Traject Enkhuizen. Hierin wordt doorgeborduurd op het werk van Van Uum. Erik geeft aan dat wethouder Esther Heutink in het kader van het Toeristisch Platform Enkhuizen (TPE) in positie wordt gebracht om de relatie met ZZM te behartigen. Suggestie van Erik Struijlaart is om als OREZ/Droomparken ook bij het TPE aan te sluiten.”

 • “Vooraf moet door OREZ/Droomparken helder de kaders aangegeven worden waarbinnen geparticipeerd kan worden. De gemeente is als toehoorder aanwezig. De (uiteindelijke) plannen moeten worden getoetst door de supervisor, Dana Ponec, die namens de gemeente eveneens aanwezig zal zijn bij de participatie avonden.”
 • “Bestemmingsplanproces

Een deel van het bestemmingsplan moet volgens de provincie worden ‘gerepareerd’ en opnieuw in procedure worden gebracht. Voor dit traject (wat losstaat van het participatietraject) draagt de gemeente de verantwoordelijkheid en de kosten. Hiervoor wordt Rho ingeschakeld. De gemeente zal de mogelijkheden voor de door de provincie gevraagde juridische borging van zichtlijnen en motivering van de Provinciaal leidraad uitwerken. Daarnaast zal zij zich inspannen om stedenbouwkundig aan te tonen dat het vakantiepark het ‘laadvermogen van een x-aantal huisjes’ volgens goede ruimtelijke ordening kan dragen.

 • “Erik heeft met de PARK een informeel gesprek gehad. De PARK heeft een aantal suggesties voor ontwerpbureaus gegeven die in een ontwerpend proces tot het ruimtelijk geschikte laadvermogen van een x-aantal vakantie woningen kunnen komen. De gemeente ziet in de aanwijzing van de provincie geen reden om met nieuwe ontwerpers een ‘ontwerpend proces’ op te starten om op die manier het

ruimtelijk wenselijke laadvermogen aan te tonen. Ambtelijk is aangegeven dat het niet opstarten van een nieuw ontwerpproces een heikel punt kan zijn voor de PARK. Er wordt nu vooral gefocust op de opgave in de aanwijzing. Met de provincie wordt al vanaf december getracht een bestuurlijk vervolggesprek in te plannen. Dit is, ondanks de druk die hierop vanuit Enkhuizen wordt uitgeoefend, tot op heden niet gelukt. Naast de besprekingen met de provincie, om tot een reparatie van het bestemmingsplan te komen, wordt een beroepszaak bij RvS voorbereid zoals is opgedragen door de Raad. OREZ heeft inmiddels beroep ingesteld tegen de reactieve aanwijzing en tevens een verzoek om voorlopige voorziening gedaan.”

 • “Grondoverdracht

Twee percelen ten behoeve van de nieuwe camping zijn eind december geleverd. Het totale exploitatiegebied is gewijzigd (met de allonge op de AO). De financiële consequenties voor het nieuwe exploitatiegebied zijn nog niet gemaakt of overeengekomen. OREZ wil graag aan de voorkant de financiële consequenties duidelijk hebben, gelet op de beoogde levering van de grond ten behoeve van het vakantiepark. Mark zal een voorstel doen voor een format waarin is aangegeven wat te doen in welk scenario.
Met HHNK en RWS heeft overleg plaatsgevonden over de wijze van toekomstig gebruik en/of overdracht van het deel van de gronden welke in hun bezit zijn dan wel nog op te spuiten. Een en ander wordt verder uitgewerkt”

 • “Start werkzaamheden

Komende week start de aanleg van de camping. Er is afgesproken niet actief te communiceren over de start van deze werkzaamheden. Bij persreacties zal er coördinatie tussen gemeente en OREZ plaatsvinden hoe te handelen. Er zijn overigens geen bezwaren op de verleende vergunningen binnengekomen. Sjaak coördineert de werkzaamheden namens de gemeente. Andries vraagt vanmiddag de aannemer om de planning van MUG aan Inge te sturen.”

28 mei 2020 - Raadsbrief tijdelijke parkeervoorziening Zuiderzeemuseum i.v.m. corona-maatregelen.

(bron)

24 april 2020 - Allonge II Anterieure overeenkomst

(bron)

 • “2.1. Aan de in artikel 5.1 Allonge genoemde gronden wordt een koopsom van 1, 00 euro toegerekend”
 • “2.2. In afwijking van artikel 6.1 sub a AO onder iv wordt aan verkochte 4 een koopsom van 305.000 euro toegerekend.

14 april 2020 - Concept Verslag Stuurgroep REZ

(bron) #ZZM

 • “Ad 1. Opening/voorgaand verslag
  Op het voorgaande verslag zijn gisteren aanvullingen aangeleverd door Droomparken. Deze worden bekeken waarna in het volgende overleg het verslag alsnog kan worden vastgesteld.”
 • “Ad3. Fasering Uitvoering openbaar gebied/vakantiepark
  Uitvoering openbaar gebied, en dan met name de kustboog, is onzeker. Procedureel kan sowieso niet gestart worden met de uitvoering van de kustboog voor april 2022. Droomparken wil verder met de aanleg van het overige openbaar gebied inclusief realisatie vakantiepark en vraagt zich af wat daar voor nodig is? Belang van de gemeente is gericht op de revitalisatie van het openbaar gebied. In de planning in de AO staat niet voor niets: eerst camping, dan openbaar gebied en dan vakantiepark. Dit punt ligt gevoelig in de raad en in de gemeenschap, zeker gezien de ontstane commotie omtrent de verkoop van recreatiewoningen en het in de gemeenschap ontstane gevoel dat het gebied is ‘weggegeven’ aan Droomparken. Esther nodigt Droomparken uit om, met dit in acht nemende, tot een voorstel te komen wat comfort biedt aan de belangen van de politiek en de gemeente.”

“Ad 5. Communicatie
Stakeholders en sportverenigingen
Deze zijn door Droomparken structureel om de 6/7 weken ingepland waarbij zeilschool, reddingsbrigade, zwembad, sportverenigingen, SWL en ZZM worden uitgenodigd. Met ZZM en SWL worden daarnaast, separaat van elkaar, in het kader van relatiebeheer aanvullend structureel maandelijks gesprekken gevoerd door de parkmanager (Teun Jansen) en ontwikkelaar (Stephan Westenberg) vanuit Droomparken.
Raad
Afgesproken is dat er 4x per jaar een afstemmingsoverleg met de raad plaats vindt waarbij Droomparken aanwezig is.
Inwoners
Na instemming van supervisor en de gemeente op de herziene ontwerpen, zullen deze plannen opnieuw met de participatiedeelnemers worden gedeeld.”

26 maart 2020 - Definitief Verslag Stuurgroep REZ d

(bron)

 • “Ad 2. Allonge 2
  Allonge 2 betreft het vastleggen van de financiële voorwaarden voor de compensatiegrond uit allonge
 1. Voorstel is om de prijs voor de compensatiegrond symbolisch op € 1,- te houden met als voorwaarde goedkeuring van de raad. De inhoudelijk ruimtelijk en financiële discussie, als bekend is waar en welke exploitatie exact beoogd wordt, wordt daarmee verplaatst naar de toekomst. Gemeente Enkhuizen zal dit voorstel juridisch toetsen en komt hierop terug.”
 • “Bestemmingsplan (provincie)
  Met de provincie lijkt bijna concensus bereikt te zijn. De resterende essentiële onderdelen van de
  PARK zijn nog:
 1. wandelpad langs gehele oever
 2. geen integrale ophoging van het gebied
 3. herkenbare buitendijkse sfeer
 4. dichtheid woningen
  Punt 1 t/m 3 leidt waarschijnlijk niet tot verschillende inzichten. Voor punt 4 is een formule bedacht met percentage uitgeefbare kavels ten opzichte van het gebied (60%) plus een maximale bebouwingspercentage per kavel (25%).Dat is akkoord bij de provincie maar de PARK pleit daarnaast voor minimaal 500 m2 per kavel in verband met het toestaan van parkeren op de kavel. Vanuit het oogpunt vanuit Droomparken is dat te groot: een groter kavel kan immers juist uitnodigend werken voor eigenaren van een betreffende woning om achter op de kavel een tweede auto/oldtimer, aanhanger, bootjes oid te stallen. Dat zou een rommelig beeld opleveren die slecht te beheren zijn op privé kavels. Rho stelt een concrete doorwerking op voor het bestemmingsplan.”

18 februari 2020 - Raadsbrief Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied; uitspraak voorzieningenrechter.

(bron) afgewezen.

21 nov 2019 Raadsbrief Bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied; reactieve aanwijzing aangekondigd.

(bron)

28 oktober 2019 allonge anterieure overeenkomst definitieve versie 28 oktober 2019

https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/10348550/1

 • “c. de Gemeente het bestemmingsplan zo veel mogelijk conform het ‘Vlekkenplan nieuw’ van 28 juli 2018 (als onderdeel van bijlage 2AO) gewijzigd wenst te laten vaststellen door de gemeenteraad (“gewijzigd bestemmingsplan”)”
 • “1.3 Onder recreatiewoningen worden ter zake van het plandeel Vakantiepark mede verstaan bouwwerken voor recreatief nachtverblijf”. Praten ze heir die containers ipv tenten goed?
 • “3.1 De gemeente zal zich ervoor inspannen dat het totaal aan leges voro de gebiedsontwikkeling het bedrag van 544.374 niet zal overschrijden”
 • “4.1 Artikel 11.2.1. AO wordt als volgt gewijzigd:
  e. vervalt:
  g. Het vakantiepark heeft een maximale oppervlakte van 8,5 hectare.”
 • “5.2 Ten behoeve van plandeel Camping II levert de gemeente aan exploitant… sectie B, nummer 1805”… wat is dit?

18 oktober 2019 - Protocol Participatieproces Enkhuizer Zand

(bron)

 • “Op nadrukkelijk verzoek en op initiatief van Droomparken zal in aanloop naar de realisatie van de her-ontwikkeling een participatieproces worden doorlopen.”

3 oktober 2019 krantenartikel kustlijn behouden

Actiecomité Enkhuizerzand tevreden over in standhouden kustlijn Enkhuizen

Actiecomité Enkhuizerzand is in eerste reactie positief over de aangepaste plannen voor een vakantiepark die vandaag door burgemeester en wethouders van Enkhuizen zijn gepresenteerd. De bestaande kustlijn van recreatieoord Enkhuizerzand blijft in…

3 oktober 2019 Persbericht ”College stelt aanpassing bestemmingsplan Enkhuizerzand voor”

 • “Het college van Enkhuizen stelt voor het bestemmingsplan voor het recreatiegebied Enkhuizerzand op een aantal belangrijke punten aan te passen. Dit naar aanleiding van ingediende zienswijzen en aanvullende gesprekken. In het aangepaste plan is uitgegaan van de grenzen van het vlekkenplan. “
 • “Aanpassingen bestemmingsplan
  In het bestemmingsplan zijn de volgende belangrijke aanpassingen gedaan: Het vakantiepark wordt niet in het water gebouwd.
  -De oorspronkelijke kustlijn wordt in stand gehouden. De hoogte van de vakantiewoningen is aangepast.
  -De vakantiewoningen naast het Zuiderzeemuseum worden niet hoger dan 7 meter (in het eerste voorstel werd nog uitgegaan van 9 meter).
  -In het bestemmingsplan is opgenomen dat OREZ het plan nader uitwerkt. OREZ gaat hiervoor in gesprek met geïnteresseerden en belanghebbenden.”
 • “De gemeenteraad stelt het gewijzigde bestemmingsplan deze maand vast. De kaders in het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan zijn bindend: er wordt dus niet hoger, meer of anders gebouwd.“

1 oktober 2019 - Raadsbrief Beheer camping REZ

(bron)

 • “Aanleiding
  Door uw raad is eerder besloten dat het beheren van een camping geen kerntaak meer is voor de gemeente. Nu de plannen voor de herontwikkeling van het recreatieoord Enkhuizer zand in een vergevorderd stadium zijn, wordt de exploitatie van de camping per 1 oktober beëindigd. Omdat de nieuwe camping eerst per april 2020 open gaat, hebben wij ten behoeve van de seizoenplaatshouders afspraken gemaakt met OREZ over het beheer van de camping in de tussenliggende periode.”
 • “Nu formeel de gemeente de exploitatie van de camping beëindigt maar wel nog de eigenaar is van de ondergrond, en OREZ nog niet de nieuwe camping heeft geopend, willen wij mogelijke zorg bij de seizoenplaatshouders dat zij tussen wal en schip raken, wegnemen. Wij hebben daarom OREZ gevraagd om vanaf 1 oktober gedurende de periode van de winterstalling, tijdelijk het beheer van de huidige campinglocatie op zich te nemen. OREZ heeft hiermee ingestemd. Op deze wijze aan de seizoenplaatshouders comfort en borging gegeven. Wij gaan er daarbij nog steeds van uit dat in april 2020 de nieuwe camping geopend zal zijn, met een uitloop naar maximaal 1 juni 2020.
  Vervolg

Bovenstaande wordt in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Wij dachten er goed aan te doen u op deze wijze te informeren“

1 okt 2019 Nota beantwoording zienswijzen

(bron)

1 okt 2019 - Voorstel aan de gemeenteraad - Vaststelling bestemmingsplan Recreatieoord Enkhuizer Zand (incl. deel IJsselmeer, Markermeer).

(bron)

 • “Het gewijzigd ontwerp volgt de contouren van het eerder door u vastgestelde Vlekkenplan. In dit ontwerp blijft het openbare gebied, de ligweide, het strand en de groene scheg langs de muur in tact. De aanleg van de kustboog (baai) in het IJsselmeer blijft binnen de toegestane 5 hectare conform het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het vakantiepark wordt niet in het water gebouwd, de oorspronkelijke kustlijn wordt in stand gehouden. Omdat er per saldo minder hectares zitten in het exploitatiegebied, gaat dit ten koste van de omvang van de vlek voor de vakantiewoningen. Ook door het aanbrengen een extra brede groenzone, tevens zichtlijn, tussen het Zuiderzeemuseum en het vakantiepark. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de museale beleving. Daarbij zijn aanpassingen gedaan in de planregels van het bestemmingsplan met betrekking tot de bouwhoogten. De vakantiewoningen naast het Zuiderzeemuseum worden niet hoger dan 7 meter (was 9 meter).”

“Financiën
Met de ontwikkelaar is in 2018 een anterieure overeenkomst afgesloten voor onder andere het zogeheten kostenverhaal. Deze overeenkomst is gebaseerd op het voorlopig ontwerp, het model “Vesting”. Nu het ontwerp, op basis van de zienswijzen is aangepast wordt met de initiatiefnemer een aanvulling op deze overeenkomst gesloten. Deze aanvulling moet getekend zijn voordat uw raad een besluit neemt.
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn in eerste instantie begroot op een bedrag van € 60.000,–. De werkelijke kosten zullen, mede door het grote aantal zienswijzen en de benodigde planaanpassing hoger zijn. Door Rho Adviseurs zal meerwerk in rekening worden gebracht. Het totaal bedrag is op dit moment nog niet bekend. In de anterieure overeenkomst is een afkoopsom van € 40.000,– opgenomen, voor het deel dat voor rekening komt van de ontwikkelaar. Het resterende deel komt ten laste van voorziening bestemmingsplannen.”

27 sep 2019 - Erfgoedvereniging Heemschut - Nieuwsbericht

(bron)

“Het aangezicht van Enkhuizen dreigt enorm te worden aangetast. In de historische havenstad worden plannen ontwikkeld voor de bouw van een enorm vakantiepark op het Enkhuizerzand. Heemschut is samen met Stadsherstel Enkhuizen een petitie gestart tegen dit plan. “

23 september 2019 Verslag stuurgroep REZ

(bron)

 • Orez wil nog stuk grond als compensatie ivm afstappen op het model vesting met meerdere luxe woningen of 20 meer recreatie-eenheden
 • wil extra grondpositie op allonge C. Gemeente gaat dit uitwerken.

25 juni 2019 - Raadsbrief Vragen EV! project REZ

(bron)

 1. Waren het huidige en/of voormalige college of andere direct betrokkenen op de hoogte van het feit dat men eigenlijk met één en dezelfde partij (OREZ/Droomparken) om tafel zat?

Zo ja, wanneer was men op de hoogte van dit feit en had het college dit dan niet eerder moeten en kunnen delen met de raad en wat is de reden van het niet delen van deze informatie? Zo nee, hoe kan het dat het niemand is opgevallen dat een aantal Noord-Hollandse ondernemers, samengekomen in OREZ BV, gevestigd in Enkhuizen, als bezoekadres een adres in Beekbergen opgeven? Vindt er dan geen verder onderzoek plaats? Indien deze kennis voor 15 mei 2019 aanwezig was, waarom is er gewacht met het naar buiten brengen van deze informatie tot na deze datum?

Wellicht is onze raadsbrief van 21 mei 2019 niet duidelijk genoeg geweest. Het is namelijk een misverstand om te denken dat OREZ en Droomparken vanaf het begin dezelfde partij zijn geweest c.q. op hetzelfde adres gehuisvest zijn geweest. OREZ B.V. is vanaf de start onze contractspartner en was statutair gevestigd in Enkhuizen en kantoorhoudende Kanaalkade 65A, 1756 AD ’t Zand. Eerst na de overname van de aandelen door de

nieuwe aandeelhouder is de statutaire zetel van deze vennootschap gewijzigd. Ook na de overname van de aandelen is en blijft OREZ B.V. onze contractspartner. Dat vanaf dat moment de diverse wijzigingen, waaronder het bezoekadres, worden doorgevoerd in de reguliere registers is niet meer dan normaal.

De overdracht van de aandelen is 15 april jl. voor het eerst aan ons kenbaar gemaakt. De feitelijke overdracht had toen al plaatsgevonden. Omdat wij, samen met OREZ B.V., de communicatie hierover moesten voorbereiden, waarbij alle betrokken partijen in de juiste volgorde geïnformeerd konden worden, is deze overname van aandelen eerst op 21 mei publiekelijk geworden.

De heer Van Leeuwen van OREZ BV stelt op 10 mei in het NHD: “Alleen al aan kosten voor

architecten, onderzoeken en adviesbureaus hebben we er nu al voor meer dan een miljoen euro in zitten”

 1. Wie is de opdrachtgever (betalende partij) geweest richting bureau Rho voor het uitvoeren van de mobiliteitstoets?

OREZ B.V. heeft de opdracht verstrekt aan bureau Rho voor het opstellen van de mobiliteitstoets. Nadat het concept-rapport is opgeleverd, hebben wij opdracht verstrekt om een extra paragraaf toe te voegen aan dit rapport over de effecten van een mogelijke parkeerplaats voor het Zuiderzeemuseum.

 1. Wie is de opdrachtgever (betalende partij) geweest richting bureau Rho voor het opstellen van het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied? Indien dit in één of twee van de bovenstaande opdrachten de gemeente Enkhuizen is geweest hoe bent u terecht gekomen bij bureau Rho? Waren er meer gegadigden en op welke gronden is dekeus dan gevallen op bureau Rho?

Zoals u weet bestrijkt het bestemmingsplan een veel groter gebied dan alleen de ontwikkellocatie van het REZ. Voor het opstellen van dit integrale bestemmingsplan, hebben wij daarom het initiatief genomen en een aanbesteding uitgeschreven. Een beperkt aantal bedrijven heeft hierop gereageerd. Op basis van een prijs/kwaliteitsverhouding hebben wij de opdracht destijds gegund aan bureau Rho. Omdat een deel van het bestemmingsplan betrekking heeft op de herontwikkellocatie REZ, heeft de ontwikkelaar hiervoor een forfaitair overeengekomen bedrag aan ons betaald.

De kans dat er in september door de Enkhuizer gemeenteraad positief of überhaupt besloten kan worden over het bestemmingsplan lijkt zeer klein. In hoeverre er daarna nog juridische procedures volgen hangt af van de inhoud en vormgeving van het uiteindelijke bestemmingsplan. De kans op langdurige procedures is ons inziens groot. Dat per 1 april 2020 de nieuwe camping beschikbaar is lijkt ons zeer onwaarschijnlijk.

 1. Welk alternatief bieden gemeente en /of ontwikkelaar als de campingbewoners niet de beschikking hebben over de toegezegde camping?

Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om de nieuwe camping op of rond 1 april 2020 open te hebben. We hebben geen signalen ontvangen dat deze realisatie, om welke reden dan ook, niet haalbaar is. Mochten die signalen er alsnog komen, dan treden wij in overleg met de ontwikkelaar om te beoordelen op welke wijze hiermee omgegaan kan worden. Daarbij zal de reden van de vertraging een rol kunnen spelen.

 1. Voldoet het plan zoals het nu voorligt in het bestemmingsplan nog steeds aan de ideeën en kaders/voorwaarden zoals destijds in 2014 opgesteld?

Ja, voor ons, maar ook voor de ontwikkelaar, is de gunningsleidraad, waarin de kaders en voorwaarden voor de ontwikkeling zijn opgenomen, altijd de basis geweest en gebleven.

 1. Is in dit plan evenwichtig rekening gehouden met de belangen van de burgers van Enkhuizen, de campingbewoners (vast en passant), het Zuiderzeemuseum, de flora en fauna in het gebied en de projectontwikkelaar of kunnen we voorzichtig stellen dat de omvang en vorm van het bungalowpark een beetje zijn doorgeschoten?

Wij delen niet uw mening dat het plan is doorgeschoten, in welke richting dan ook. Binnen alle gegevens kaders en voorwaarden, is met alle betrokken partijen gesproken. Ook is rekening gehouden met de wettelijke voorschriften. Dat personen en instanties van hun recht gebruik maken om zienswijzen in te dienen, staat daar geheel los van. Deze zienswijzen zullen wij van een reactienota voorzien, zodat uw raad daar een zorgvuldig besluit over kan nemen.

 1. Zou het niet beter zijn het hele plan terug naar de tekentafel te verwijzen en in goede harmonie en samenspraak met alle belanghebbenden een nieuw plan te ontwerpen waar iedereen zich grotendeels kan vinden?

Wij zouden daar zeker niet voor kiezen. Iedereen mag zijn ideeën of eigen belang in een zienswijze kenbaar maken. Dat is hun goed recht. Het is in eerste instantie aan de overheid c.q. straks aan uw raad bij de behandeling van het bestemmingsplan, om een integrale afweging van alle belangen te maken. En uiteindelijk zal ook een rechterlijke instantie zich over deze belangenafweging kunnen buigen.

Dit kost opnieuw tijd en geld maar iedere weg die nu ingeslagen gaat worden vraagt dit ook en de kans op een uiteindelijk positief resultaat is daarmee nog steeds niet gegarandeerd.

 1. Stel dat de provincie van haar recht tot het geven van een reactieve aanwijzing gebruik maakt en een deel van het bestemmingsplan buiten werking stelt tot er een minder ingrijpend plan is ingediend, ontstaat er voor de gemeente dan een situatie waarbij de lagere opbrengst uit het plan voor Droomparken, door de gemeente gecompenseerd dient te worden?

De gemeente heeft op basis van de gesloten anterieure overeenkomst met OREZ B.V. de

inspanningsverplichting om te bevorderen dat de planologische maatregel op voortvarende wijze de daartoe geëigende procedure doorloopt en zo spoedig mogelijk vigerend wordt. De gemeente heeft en houdt daarbij haar publiekrechtelijke bevoegdheden. Indien na vaststelling van het bestemmingsplan de provincie een deel van het bestemmingsplan

buiten werking zou stellen, dan is er sprake van een nieuwe situatie. Partijen zullen dan ongetwijfeld met elkaar in overleg treden. Bij een zorgvuldige besluitvorming zal van een financiële compensatie echter op voorhand geen sprake zijn.

 1. Wat zijn de financiële consequenties (in bedrag) als het hele project niet doorgaat en de

projectontwikkelaar een claim indient bij de Gemeente Enkhuizen?

Vooralsnog vinden wij deze vraag te voorbarig. Of de gemeente überhaupt schadeplichtig zou zijn en zo ja, tot welk bedrag hangt van heel veel factoren af. Niet alleen van het moment waarop dit plaatsvindt, maar ook of partijen over en weer zorgvuldig datgene hebben gedaan dat zij zouden moeten doen of juist hebben moeten nalaten. Op voorhand is daar helemaal niets over te zeggen.

Alle ambtelijke kosten en risico’s zullen door de projectontwikkelaar gedragen worden zo valt te lezen in de raadsbrief van 11 april 2017.

 1. Welk bedrag is er door de Gemeente Enkhuizen tot dusver in rekening gebracht bij de

projectontwikkelaar?

Alle financiële bepalingen, met daarbij de bedragen en de momenten waarop deze verschuldigd zijn, zijn opgenomen in de gesloten anterieure overeenkomst. Tot op heden is door ons een bedrag van € 383.000,– bij OREZ B.V. in rekening gebracht.

 1. Is er een maximum gesteld aan de in rekening te brengen ambtelijke kosten bij de

projectontwikkelaar?

Ja, in de anterieure overeenkomst is daar een forfaitair bedrag over vastgelegd.

 1. Over welke mogelijke risico’s gaat het in deze afspraak?

Tot de bedoelde afspraak behoren de risico’s van een mogelijke vertraging van de ontwikkeling, het exploitatierisico, het bouw- en afzetrisico en andere risico’s die zich bij een dergelijk project zich kunnen voordoen.

25 juni 2019 Raadsbrief vragen HEA project REZ

(bron)

cursief de vragen van HEA/Langebroek

 • - Worden partners waarmee de gemeente belangwekkende zaken doet of grote projecten aangaat, onderworpen aan iets dat gelijk is of lijkt op een BIBOB-procedure?
 • Zo ja: Is dit gebeurd met OREZ? Wat was het resultaat van dat onderzoek en wat maakte dat het college OREZ als betrouwbare partner aan de raad heeft aanbevolen?
 • Zo nee: Waarom niet?
  In algemene zin merken wij op dat wij bij grote ontwikkelingen, voorafgaande aan het sluiten van overeenkomsten, altijd de kwaliteit van de partners beoordelen. Dat hoeft niet een BIBOB-procedure te zijn, of iets wat daarop lijkt. Daar staan ook andere wegen voor open. Wat ons huidige BIBOB- beleid betreft, verwijzen wij u naar onze raadsbrief van 31 mei 2016. Op dit moment werken wij hard aan de aanscherping van het BIBOB-beleid.
  Zoals u bekend is hebben wij ten aanzien van het project REZ een aanbesteding uitgeschreven. Onderdeel daarvan was het vaststellen van een selectieleidraad, waarin naast kwalitatieve ook financiële voorwaarden zijn opgenomen waaraan door inschrijvers voldaan moest worden. Wij verwijzen u hiervoor naar onze raadsbrief van 12 mei 2015. Deze selectieleidraad diende onder andere om te kunnen beoordelen of de contractspartner voldoende solvabel is om het project te kunnen realiseren. Daarnaast is in de selectieleidraad opgenomen dat de contractspartner een bankgarantie heeft moeten afgeven. Bij de toetsing van de ingediende gegevens aan de gestelde criteria is ons gebleken dat OREZ aan deze voorwaarden heeft voldaan.
 • - In het televisieprogramma “Radar” van de AVRO en de TROS dat op 11-04-2016 is uitgezonden, wordt zacht gezegd op onderbouwde wijze geen vrolijk beeld van Droomparken neergezet.
  Daarom de volgende vragen:
 • Wat verandert er in juridisch opzicht voor de gemeente Enkhuizen aangaande de ontwikkeling van het REZ nu OREZ is overgenomen door Droomparken?
 • Wat verandert er in financieel opzicht voor de gemeente Enkhuizen aangaande de ontwikkeling van het REZ nu OREZ is overgenomen door Droomparken?
 • Wat verandert er in de mogelijkheden voor besluitvorming van de raad over het REZ op het eerstkomende moment van relevante besluitvorming van de raad? Welk moment is dat?
 • Wat verandert er op financieel en juridisch gebied in mogelijke gevolgen van besluitvormingen aangaande het REZ door de raad nu OREZ in handen van Droomparken is?
  Zoals wij in onze raadsbrief van 21 mei 2019 hebben verwoord, is en blijft OREZ B.V. onze contractspartner. Dat betekent ook dat alle rechten en plichten tussen partijen ongewijzigd zijn gebleven. De vennootschap is gewoon blijven bestaan. Feitelijk verandert er in juridische zin voor de gemeente niets, en ook niet in financieel opzicht, behalve dat OREZ nu een nieuwe aandeelhouder heeft. Ook voor u als raad verandert er niets. Bij de raad ligt de bevoegdheid voor besluitvorming rondom het bestemmingsplan. Zoals wij in onze raadsbrief van 5 juni 2019 hebben verwoord, worden op dit moment de ingediende zienswijzen beoordeeld en van een reactie voorzien. Het streven van ons is dat in de raadsvergadering van 24 september een raadsbesluit kan worden genomen over het bestemmingsplan.
 • - Het project REZ heeft voor vrijwel geheel Enkhuizen gevolgen en is opgezet ten bate van de burgerij van Enkhuizen. Gezien de ontstane commotie betreffende ontwikkelingen aangaande het REZ, is het merkwaardig dat er slechts summiere tot vrijwel géén informatiestroom naar de burgers en middenstand van Enkhuizen plaatsvindt.
 • Waarom vindt er, gezien de ontstane commotie bij de hoofdbelanghebbenden van ontwikkeling van het REZ, burgers en middenstand van Enkhuizen, geen noemenswaardige informatiestroom plaats door het college naar deze hoofdbelanghebbenden in Enkhuizen toe?
 • Als u het niet eens bent met dat de informatiestroom summier tot nauwelijks bestaand genoemd kan worden: welke informatiestromen heeft u actief, relevant en duidelijk naar deze eerstbelanghebben laten gaan en welke media zijn daar actief en duidelijk bij betrokken geweest?
 • Welke informerende communicaties hebben tijdens en na de ontstane commoties plaatsgevonden met en richting deze eerstbelanghebbenden of groepen uit deze burgerij?

Wij delen uw mening niet dat er weinig tot geen informatie wordt verstrekt. Buiten het feit dat de periodieke raadsinformatiebrieven vrijwel één op één worden gepubliceerd in de lokale nieuwsbladen wordt nieuws over het REZ ook op de website van de gemeente, de nieuwsbrief en op social media vermeld. Verder heeft in oktober, voorafgaande aan het publiceren van het voorontwerpbestemmingsplan, nogmaals een informatieavond plaatsgevonden waarvoor inwoners van Enkhuizen via alle bovengenoemde kanalen zijn uitgenodigd

7 juni 2019 Vragen recreatieoord Enkhuizerzand - Enkhuizen Vooruit!

(bron)

3 juni 2019 Vragen HEA over Rez

(bron)

 • “Vraag 1: Worden partners waarmee de gemeente belangwekkende zaken doet of grote projecten aangaat, onderworpen aan iets dat gelijk is of lijkt op een BIBOP-procedure?

Zo ja: Is dit gebeurd met OREZ? Wat was het resultaat van dat onderzoek en wat maakte dat het college OREZ als betrouwbare partner aan de raad heeft aanbevolen?

Zo nee: Waarom niet?”

 • “Vraag 2:
  In het televisieprogramma “Radar” van de AVRO en de TROS dat op 11-04-2016 is uitgezonden, wordt zacht gezegd op onderbouwde wijze geen vrolijk beeld van Droomparken neergezet. Daarom de volgende vragen:
  A - Wat verandert er in juridisch opzicht voor de gemeente Enkhuizen aangaande de ontwikkeling van het REZ nu OREZ is overgenomen door Droomparken?
  B - Wat verandert er in financieel opzicht voor de gemeente Enkhuizen aangaande de ontwikkeling van het REZ nu OREZ is overgenomen door Droomparken?
  C - Wat verandert er in de mogelijkheden voor besluitvorming van de raad over het
  REZ op het eerstkomende moment van relevante besluitvorming van de raad? Welk moment is dat?
  D- Wat verandert er op financieel en juridisch gebied in mogelijke gevolgen van besluitvormingen aangaande het REZ door de raad nu OREZ in handen van Droomparken is?”
 • “Vraag 3:
  Het project REZ heeft voor vrijwel geheel Enkhuizen gevolgen en is opgezet ten bate van de burgerij van Enkhuizen. Gezien de ontstane commotie betreffende ontwikkelingen aangaande het REZ, is het merkwaardig dat er slechts summiere tot vrijwel géén informatiestroom naar de burgers en middenstand van Enkhuizen plaatsvindt.
 • Waarom vindt er, gezien de ontstane commotie bij de hoofdbelanghebbenden van

ontwikkeling van het REZ, burgers en middenstand van Enkhuizen, geen noemenswaardige informatiestroom plaats door het college naar deze hoofdbelanghebbenden in Enkhuizen toe?

 • Als u het niet eens bent met dat de informatiestroom summier tot nauwelijks bestaand genoemd kan worden: welke informatiestromen heeft u actief, relevant en duidelijk naar deze eerstbelanghebben laten gaan en welke media zijn daar actief en duidelijk bij betrokken geweest? Welke informerende communicaties hebben tijdens en na de ontstane commoties plaatsgevonden met en richting deze eerstbelanghebbenden of groepen uit deze burgerij?

29 mei 2019 - Erfgoedvereniging Heemschut - Nieuwsbericht

(bron)

“Het aangezicht van Enkhuizen dreigt enorm te worden aangetast. In de historische havenstad worden plannen ontwikkeld voor de bouw van een enorm vakantiepark op het Enkhuizerzand. Het aangezicht vanaf het IJsselmeer staat op het spel. Heemschut heeft een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan dat dit mogelijk moet gaan maken. “

21 mei 2019 Raadsbrief Exploitant voor het project REZ

“Onlangs zijn wij geïnformeerd door OREZ BV dat zij een exploitant hebben gevonden voor de camping en de recreatiewoningen binnen de herontwikkeling van het REZ. Een landelijk opererende partij gaat de exploitatie verzorgen van zowel de camping als de recreatiewoningen. Deze partij gaat als eigenaar ook de gehele ontwikkeling doen. Deze informatie willen wij graag met u delen.

Informatieverstrekking

Onlangs zijn wij door OREZ BV geïnformeerd dat zij overeenstemming hebben bereikt met een landelijke organisatie, namelijk “Droomparken”. Droomparken beheert op dit moment 14 parken in Nederland, terwijl zij ook hun organisatie uitbreiden in het buitenland. In de onderhandelingen met Droomparken is naar voren gekomen dat zij niet alleen als exploitant willen optreden, maar ook als eigenaar. Om deze reden zijn de aandelen van OREZ BV in hun handen overgegaan, waarbij OREZ als zelfstandige vennootschap blijft bestaan. Alle rechten en verplichtingen die onze contractpartner OREZ heeft, zijn overgenomen en blijven dus als zodanig onverkort van kracht. Zoals eerder aan u kenbaar is gemaakt hebben wij vorig jaar met OREZ BV een anterieure overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het REZ. Op dat moment was het nog onduidelijk wie verantwoordelijk zou worden voor de feitelijke exploitatie van de nieuwe camping en de recreatiewoningen. Wij hebben altijd de wens uitgesproken dat dit een landelijk opererende verhuurorganisatie zou zijn”

Persbericht

 • “De tender werd in januari 2017 gegund aan ontwikkelingsmaatschappij OREZ, die de ontwikkeling voor het gehele gebied gaat uitvoeren conform de richtlijnen en voorwaarden in het tenderdocument.”
 • “een breed openbaar strand met een lengte van circa 1.000 meter inclusief ligweides”

Gegunt aan een kapitaalloos bedrijf van 4 man personen.

19 maart 2019 - Raadsbrief REZ; ontwerpbestemmingsplan en welstandscriteria in procedure gebracht.

(bron)

29 januari 2019 Raadsbrief Onderzoek verkenner parkeerprobleem Zuiderzeemuseum

(bron) #ZZM

13 november 2018 Raadsbrief Voortgang project REZ

(bron)
Aanleiding
Met u is afgesproken dat wij u per kwartaal informeren over de voortgang van dit project

 • Start bestemmingsplanprocedure

Op 1 oktober hebben wij u het plan ‘Vesting” gepresenteerd, zoals dat in overleg met de provincie en stedenbouwkundig buro Palmbout Urban Landscapes en de ontwikkelaar is doorontwikkeld. Na de presentatie aan uw raad hebben wij het plan gepresenteerd aan diverse doelgroepen zoals de stakeholders in het gebied, de inwoners van de stad en de standplaatshouders op de camping. Deze presentaties vormden tevens de start van de inspraak- en overlegprocedure over het voorontwerp- bestemmingsplan. Met onze raadsbrief van 16 oktober jl. hebben wij u nader geïnformeerd over het bestemmingsplanproces.

 • Contractonderhandelingen

Na de gunning van de planontwikkeling is een eerste basisovereenkomst met OREZ BV gesloten. Deze 1ste overeenkomst is nader uitgewerkt in een 2de overeenkomst. In deze anterieure overeenkomst zijn de voorwaarden voor de planontwikkeling opgenomen inclusief de bijbehorende grondverkoop en bepalingen met betrekking tot het kostenverhaal. Hierdoor zijn de gemeentelijke kosten anderszins verzekerd, zodat uw raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan hoeft vast te stellen.

 • Conform de besluitvorming van uw raad en de hieruit voortvloeiende gunningsleidraad, is er sprake van een integrale ontwikkeling van het totale gebied. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de aanleg van een seizoenscamping (max. 200 plaatsen), de realisatie van vakantiewoningen (max. 200), maar ook voor de aanleg en onderhoud (gedurende 10 jaar) van het openbare gebied inclusief het strand. Na de onderhoudsperiode wordt het openbare gebied terug geleverd aan de gemeente.
 • Op basis van een vastgesteld Vlekkenplan en een gunningsleidraad is in 2017 een gunningsbesluit genomen waarbij het project aan OREZ is gegund.
  * !! voor eigen rekening en risico de benodigde vergunningen aanvragen.
 • Om de kwaliteit van het totale plan te borgen zal de gemeente een supervisor aanstellen.

Uitbestedingsbrief. Brief Droomparken heeft Orez overgenomen en die gaat het doen. Persbericht.

(bron)

Men spreekt nu over circa 1000 meter strand.

20 november 2018

Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand B.V. (hierna OREZ) en de gemeente Enkhuizen hebben op 20 november 2018 een zogeheten anterieure overeenkomst gesloten.

23 oktober 2018 - Definitieve versie Anterieure overeenkomst

(bron)

Anterieure overeenkomst bijlage 9

(bron)

“Werkwijze supervisor

De exploitant legt de concrete inrichtingsplannen voor het gebied ter beoordeling voor aan de supervisor conform het bepaalde in de anterieure overeenkomst, voordat deze plannen aan de projectgroep REZ ter beoordeling worden aangeboden c.q. in uitvoering worden gebracht. Na goedkeuring van het VO beoordeelt De supervisor de aangeboden plannen en legt zijn bevindingen in adviesvorm vast aan de projectgroep REZ. De exploitant is gehouden vragen of aanvullingen op de aanvraag etc. die de supervisor in het kader van zijn werkzaamheden nodig heeft te beantwoorden. De supervisor brengt zijn advies binnen twee weken na de indiening uit aan de projectgroep REZ.

Exploitant legt concrete bouwplannen fasegewijs of als afzonderlijke aanvraag voor aan de

supervisor. De supervisor toetst de plannen aan de gestelde kaders en adviseert daarover aan de projectgroep REZ. De exploitant dient geen aanvragen om omgevingsvergunning in, voordat de supervisor hierover heeft geadviseerd en de projectgroep REZ dit advies al of niet heeft overgenomen. Bouwplannen worden daarna met het besluit van de projectgroep REZ aan de welstandscommissie voorgelegd. De gemeente bespreekt vooraf deze aanpak met de welstandscommissie en bevordert, dat de welstandscommissie in principe het advies van de projectgroep, waarin het advies van de supervisor is opgenomen, overneemt. “

bijlage 10 Inventarisatielijst vergunningprocedures

(bron)

Bijlage 11 Leidraad, advies om het gewenste beheer en onderhoudsniveau van de openbare buitenruimte te kunnen waarborgen.

(bron)

“Ontwerp

Bij het contract moet een ontwerp worden gevoegd. Hieronder wordt verstaan een Voorlopig Ontwerp waaruit duidelijk blijkt hoe de openbare buitenruimte wordt ingericht. Zo dienen alle wegen, voet -en fietspaden, de parkeervoorzieningen (campers, auto’s en touringcars) en fietsstalplaatsen gemaatvoerd te zijn. Daarnaast dient het aantal parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen te worden aangegeven.

Uit het t.z.t. op te stellen groenplan, de landschappelijke inpassing van het gebied moet

duidelijk zijn af te leiden wat het groenbeeld na 5 en 10 jaar is. Dit kan door de grootte,

aantal en soort aan te geven in het groenplan.

Er dient duidelijk te zijn waar de speelvoorzieningen komen in de openbare ruimte (ligweide,

strand) en voor welke doelgroepen. Tevens moeten de openbare toiletvoorzieningen worden

aangegeven.

Kortom, het ontwerp moet dusdanig zijn dat er bij de verdere technische uitwerking geen

discussie ontstaat over maatvoering, aantallen, onderdelen en beeld. Een voorbeeld van een het vereiste ontwerpniveau is hieronder weergegeven. Bij onvoorziene omstandigheden kan in overleg, worden afgeweken van het vastgestelde ontwerp.“

Bijlage 12 Beheersplan openbaar gebied Recreatieoord Enkhuizer Zand

(bron)

783×390 51.1 KB

“Ook is het belangrijk dat de klachten op de juiste wijze bij de gebiedsbeheerder binnen komen en dat deze op de juiste wijze vastgelegd en afgehandeld worden. Ook terug koppeling bij afhandeling van deze klachten en de registratie hiervan is van groot belang.

Na realisatie van de herontwikkeling dient Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand BV gedurende een periode van 10 jaar het openbare gedeelte van het plangebied, inclusief de in het plan opgenomen beschermingsmaatregel om strandafslag te voorkomen, te beheren en te onderhouden, met een restlevensduur van tenminste 15 jaar. Dit geldt zowel voor de natte als de droge infrastructuur en het openbaar groen (minimaal kwaliteitsniveau B conform Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van de CROW). Dit zal niet altijd bekend zijn bij de gebruiker van dit gebied. Het is immers een openbaar terrein en daarmee wordt de indruk gewekt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. De gebruiker zal, indien deze klachten heeft, deze dan ook melden bij de gemeente. Er zal dus in overleg met de gemeente Enkhuizen gezocht moeten worden naar een oplossing om deze klachten te trechteren en er voor te zorgen dat deze snel bij de juiste persoon binnen komen. Dit kan door gebruik te maken van een speciaal telefoon nummer en een website.

Zodat alle klachten van bijvoorbeeld graffiti, vandalisme, verkeersschade of andere dingen waardoor de gebruiksruimte niet optimaal benut kan worden gemeld kunnen worden.

Voor de beleving van de gebruiker is het ook van belang dat er een reactie tijd wordt afgesproken recht doet aan de aard van de melding.

Dit alles zal nog in overleg met de gemeente Enkhuizen moeten worden kort gesloten en worden vast gelegd in een convenant na intentieovereenkomst. “

28 aug 2018 - Verslag overleg wethouder Erik Struijlaart, burgemeester Albertine Van Vliet-Kuiper, Jan Slagter en Martin Stolwijk over de voortgang van het REZ

(bron)

 • “3. Brief OREZ d.d. 1 augustus 2018.
  De brief is besproken in het college en wordt voor kennisgeving aangenomen. Wethouder Struijlaart maakt een afspraak met Moniek Tuin om o.a. deze brief te bespreken. (actie Erik).”
 • “Memo stand van zaken: discussiepunten contract Met de in te nemen standpunten zoals verwoord in de memo wordt ingestemd. Standpunt met betrekking tot de verplaatsing van de camping is, dat de gemeente de helft van de kosten van mevr. Los betaalt en dat de overige kosten voor rekening van OREZ komen. Hier staat onder meer een verruiming van het seizoen tegenover“
 • “7. Memo planning bestemmingsplan
  Uitgangspunt is start procedure voorontwerp-bestemmingsplan begin september en tijdig de procedure voor aanleg van de camping invoegen, zodanig dat deze gereed is met ingang van het seizoen 2020. Van belang is tijdig het communicatietraject richting raad en andere betrokkenen –conform communicatieplan- te starten (actie Wendy, Martin, Jan).
 • “9. Raadsbrief
  Niet besproken”
 • “11. WVTTK
  Brief belangenverenging. Jan maakt een concept antwoord (actie Jan).”

Waar is de brief van 1 augustus van Orez?

Waar is de brief van de belangenvereniging en waar is het antwoord?

8 aug 2018 - Verslag overleg wethouder Erik Struijlaart, burgemeester Albertine Van Vliet-Kuiper, Jan Slagter en Martin Stolwijk over de voortgang van het REZ

(bron)

 • “Van de afgelopen 2 vergaderingen van de stuurgroep zijn concept verslagen opgesteld. Over agendapunt 3 ‘Verkenner’ van het overleg van 17 juli ontspint zich een discussie. Afgesproken wordt dat Jan de zinsnede: “De enige optie voor parkeren die de gemeente ziet …wijzigt in: “Een haalbare optie voor parkeren die zij ziet … en de verslagen opnieuw rondstuurt. (actie Jan).”
 • “6. Memo stand van zaken: discussiepunten contract
  Met de in te nemen standpunten zoals verwoord in de memo wordt ingestemd. Standpunt met betrekking tot de verplaatsing van de camping is, dat de gemeente de helft van de kosten van mevr. Los betaalt en dat de overige kosten voor rekening van OREZ komen. Hier staat onder meer een verruiming van het seizoen tegenover.“
 • “8. Planning
  De planning is sterk afhankelijk van de te maken keuzen met betrekking tot de start van het bestemmingsplan, het bereiken van overeenstemming over de anterieure overeenkomst en het resultaat van de inzet van de Verkenner.”
 • “9 Raadsbrief
  Niet besproken.“
 • “11. WVTTK
  Brief belangenverenging. Jan maakt een concept antwoord (actie Jan)”

26 juli 2018 Tekeningen, designs

(bron)

7 augustus 2018 - REZ grove planning

(bron)

17 jul 2018 Verslag 3e vergadering stuurgroep REZ

(bron)

Namens OREZ: De heer P. Tuin, Mevrouw M. Tuin en de heer J. Kroesen

Namens de gemeente: Mevrouw A. van Vliet-Kuiper, de heer E. Struijlaart en de heer J. Slagter

 • “2. Verslag vergadering van 5 juni 2018 (nog niet gereed, wordt nagezonden) Het concept van het verslag is nog niet gemaakt. Gister zijn wel de hoofdlijnen van dat overleg rondgestuurd. Het verslag van de vergadering van 5 juni en van vandaag zullen zo spoedig mogelijk worden gemaakt en worden rondgestuurd.”
 • “3. Inzet verkenner in relatie tot problematiek Zuiderzeemuseum

  De heer Kroesen meldt dat OREZ morgen een gesprek met de verkenner heeft. Hij heeft gelezen dat de verkenner eind augustus/begin september met een tussenrapportage gaat komen. Een 1e signaal in juli, zoals de vorige keer besproken, is er dus niet. Hij benadrukt nogmaals dat er voor de opening van de camping, april 2020, een harde deadline ligt. Hij ziet dit onderwerp als het moeilijkste punt, niet alleen van deze vergadering, maar ook in het hele traject van de planvoorbereiding.”
 • “5. Stand van zaken van het project (bestemmingsplan, overeenkomst, communicatietraject)

  Ten slotte, zo vervolgt hij [red; De heer Kroesen], is vanochtend ook een overleg gehouden over het communicatietraject. Het proces op zich ligt vast. Het proces met verschillende avonden voor raadsleden, stakeholders, inwoners, is vergelijkbaar met het proces van begin 2017, alleen de data en de locaties moeten nog ingevuld worden. Voor nu wordt gedacht om het proces te starten direct na harddraverijdag.”
 • “6. Voortgang gronddepot en aanleghoogte
  De heer Kroesen deelt mee dat de aanleg van het gronddepot klaar is, inclusief het overbrengen van grond van Schepenwijk naar het depot.
  Wat aanleghoogte betreft is gekozen voor een gedifferentieerd beeld. Het villapark zal aangelegd worden op 1,65 NAP, de nieuwe camping op 1,50 NAP en het tussengebied met dijkjes en reliëf iets boven de 1,65 NAP. Deze uitkomst is het resultaat van een overleg waar iedere betrokkene aan heeft deelgenomen.
  De stedenbouwkundige van OREZ heeft nog een laatste overleg gehad met de heer Palmboom van Palmbout Urban Landscapes. Om de randen iets vloeiender te maken is hier en daar gekozen voor een ronding is plaats van een haakse hoek.
  Hoewel Palmbout is ingevlogen vanuit de provincie blijft de vraag van de heer Struijlaart of ook de provincie betrokken is geweest bij de vaststelling van de aanleghoogtes, nog onbeantwoord.
  Mevrouw Van Vliet-Kuiper vraagt zich af of het vloeiend maken van randen, nog effect heeft op de verzanding.
  De heer Kroesen zegt dat OREZ juist voor dergelijke vragen Svasek heeft ingeschakeld. Zij weten alles van waterstromen en verzanding. Ook voor de aanleg en het onderhoud van de vaargeul, winnen zij advies in van Svasek”
 • “7. Koffieochtend campingbewoners en hoe hen betrekken bij de planuitwerking?
  De heer Struijlaart heeft toegezegd dat in juli opnieuw een koffie-inloop gehouden zal worden met de campingbewoners. Aanvankelijk is gedacht om dit te doen op zaterdag 28 juli, maar vanwege de waterweken is de kantine van de camping dan niet beschikbaar. Het zal nu begin september gaan worden.
  De vraag is of deze ochtend mevrouw Los en OREZ ook aanwezig kunnen of willen zijn.
  Mevrouw Tuin zegt dat OREZ alleen dan aanwezig kan zijn, indien er ook daadwerkelijk nieuwe feiten te melden zijn. Om mensen niet teleur te stellen moet er wel een richting verteld kunnen worden. Volgens haar moet ook goed nagedacht worden wat de rol van mevrouw Los wordt indien zij aanwezig is. Indien zij niet echt van start kan gaan met het voeren van gesprekken (om welke reden dan ook) dan zou het misschien beter zijn als zij (nog) niet aanwezig is. Indien zij nog niets kan melden, dan staat zij met 1- 0 achter op het moment dat zij een fase later met haar werkzaamheden begint.
  De heer Struijlaart vindt dit laatste punt zeker iets om goed over na te denken. Wat de status van het project ook is, de koffie-inloop zal zeker worden gehouden. Niet alleen is dit toegezegd, maar de gemeente is en voelt zich ook verantwoordelijk voor deze mensen, waarvan sommige er al jaren staan.
  Omdat de inloop na de vakantie gehouden zal worden en dan het seizoen ook al zijn einde nadert, zal de gemeente in de schriftelijke uitnodiging, te verzenden in juli, ook de passage opnemen dat 2019 het laatste jaar is van de camping op deze locatie en dat in 2020 de camping verplaatst is.”
 • “9. Rondvraag
  Voor de afsluiting vraagt mevrouw Van Vliet-Kuiper of iemand iets voor de rondvraag heeft.
  Mevrouw Tuin wil graag van de rondvraag gebruik maken door te zeggen dat zij goed gehoord heeft wat het standpunt van de gemeente is met betrekking tot de verkenner. De uitslag is de uitslag en dat is het. Zodra er duidelijkheid is, het is “hom of kuit”, dan gaan we verder. OREZ is en wil goede buren zijn met het ZZM, maar alleen op het vlak van parkeren kan men elkaar (nog) niet vinden.
  De heer Tuin zegt bewust te hebben gekozen om vandaag bij dit overleg te zijn. OREZ was niet blij dat er een verkenner moest komen. Nu is er in ieder geval duidelijkheid hoe partijen hier tegenaan kijken. Hij zegt zich nog wel zorgen te maken over hoe straks het communicatietraject zal lopen als de verkenner zijn bevindingen klaar heeft. Hier zal wel enige regie opgevoerd moeten worden.
  De heer Kroesen sluit zich hierbij aan. Ook hij zegt goed geluisterd te hebben. Hij heeft gehoord dat als het ZZM een probleem heeft, dan moet dat probleem klein gemaakt worden. Voor de gemeente is alleen de strook langs de dijk in beeld als mogelijke optie en de rest van de locatie niet.“

5 juni 2018 Verslag 2e vergadering stuurgroep REZ

(bron)

verslag 31 juli 2018 verstuurd?

Namens OREZ: Mevrouw M. Tuin en de heer J. Kroesen

Namens de gemeente: Mevrouw A. van Vliet-Kuiper, de heer E. Struijlaart en de heer J. Slagter

 • “5. Stand van zaken van het project
  De heer Kroesen brengt in dat de voorbereidingen goed verlopen. Volgens planning zal het concept van het bestemmingsplan gereed zijn op 17 juli. Vanmiddag nog vindt er overleg plaats over de aanleghoogtes. Dat is van belang voor zowel het bestemmingsplan als voor de toetsing van het project aan de gestelde kaders in het beeldkwaliteitsplan. Voor de afronding van het concept van de tweede overeenkomst, met het daarbij behorende “voorlopig ontwerp (“VO-boekje”) is een deadline gesteld van 19 juli”
 • “De heer Struijlaart zegt het standpunt te delen dat alle voorbereidingen gewoon door moeten gaan. Dat neemt niet weg dat we recht moeten doen aan het werk van de verkenner. Zijn werk moet niet verstoord worden, dus we kunnen met de informatie nog niet naar buiten. Bovendien is het niet gebruikelijk noch gewenst om een (voor)ontwerp van een bestemmingsplan te publiceren in de zomerperiode. De conclusie is dan ook dat afhankelijk van de bevindingen van de verkenner en de verdere voortgang, het bestemmingsplan op zijn vroegst eind augustus gepubliceerd zal kunnen worden.”
 • “De heer Kroesen vult aan dat het in eerste aanleg gaat om het integrale bestemmingsplan. Bij complicaties zou eventueel het deel van de camping er uit gehaald kunnen worden. Omdat er nu geen bestemmingsplan ter plekke geldt, zou de aanleg van een camping geen probleem hoeven zijn. Maar het realiseren van gebouwen is van een andere orde. Desnoods zou gebruik gemaakt kunnen worden van een (project)afwijkingsbesluit. Uiteraard zal OREZ alleen starten met de aanleg van de camping als er ook uitzicht bestaat op het realiseren van het totale plan.”
 • “De heer Kroesen verzoekt om voor de volgende vergadering van de stuurgroep het communicatieplan op de agenda te zetten. Dit wordt toegezegd.”
 • “De heer Struijlaart sluit hierop aan met de opmerking dat hij, rondom het project, de nieuwe raad graag wil meenemen. Immers eind juli hebben we met elkaar een beeld waar we staan met dit project. De vraag is alleen wanneer en hoe. Hij wil de verkenner niet voor de voeten lopen en een besloten bijeenkomst roept in Enkhuizen ook allerlei vragen op. De conclusie is dan ook dat dit het beste na het zomerreces (september) kan plaatsvinden. “

#communicatieuitstel #uitstel

21 maart 2018 - Verslag 1e vergadering stuurgroep REZ

(bron) verslagdatum 4 april 2018

 • “De wnd. burgemeester mevrouw Van Vliet-Kuiper zit dit overleg voor. Zij heet een ieder welkom voor deze eerste bijeenkomst van de gevormde stuurgroep. Het is goed om als partijen, ontwikkelaar en gemeente, periodiek op bestuurlijk niveau overleg te voeren.
  Wethouder Struijlaart is de verantwoordelijke portefeuillehouder, maar gezien de complexiteit en continuïteit van het project is bestuurlijk afgesproken dat zij aan dit overleg deelneemt.
  Mevrouw Tuin stelt zichzelf voor en gaat in op de samenstelling van de ontwikkelcombinatie (OREZ BV) waarin de verschillende expertises zijn samengebracht. In de voor dit project opgerichte BV zitten vier aandeelhouders. Zij vertegenwoordigt in dit overleg de directie van OREZ.
  De heer Kroesen introduceert zich. Vanuit het architectenbureau K3H is hij door de ontwikkelaar aangetrokken als projectleider om het totale proces te begeleiden. Hij geeft tevens aan dat hij vanuit een andere hoedanigheid, vertegenwoordiger van Dormir, 1 stemaandeel heeft in de ontwikkel- combinatie.”
 • “2. Problematiek Barro (zie bijgevoegde memo)
  In een meegezonden memo is de problematiek van de Barro geschetst. Het in overleg met de provincie aangepaste stedenbouwkundig ontwerp vraagt een extra wateroppervlak van 8,75 ha. Aangezien de gemeente maximaal 5 ha. in het IJsselmeer mag ontwikkelen, is er een tekort. Om dit tekort te compenseren zijn in de projectgroep, samen met het HHNK en RWS de verschillende opties besproken. Tot die opties behoren het verschil tussen de wettelijke en de praktische grens van de Barro lijn en het maken van overstroombaar natuur. Zowel het HHNK als RWS ziet hierin vooralsnog geen mogelijkheden. De meest snelle optie lijkt om te proberen om quota van de omliggende gemeenten over te nemen.”
 • “3. Inzet verkenner in relatie tot problematiek Zuiderzeemuseum

Mevrouw Van Vliet-Kuiper stelt dat een tweede punt van vertraging het onderzoek is dat door een provinciale verkenner uitgevoerd gaat worden in verband met de bereikbaarheid van het Zuiderzee-museum (ZZM). Zij benadrukt dat deze vertraging niet aan de gemeente ligt. Onderzocht zal worden welk probleem het ZZM heeft en welke oplossingen hiervoor denkbaar zijn. Het gaat om een vorm van parkeren voor de buren. Diverse plekken zouden hiervoor in beeld kunnen zijn, waarvan het REZ er mogelijk één van is. Het spreekt voor zich dat ook de consequenties van een mogelijke oplossing in kaart gebracht zullen worden. Dit onderzoek moet gebeuren via een “korte klap”. Het is niet de bedoeling dat er een structuurvisie o.i.d. wordt gemaakt. Het uit te voeren onderzoek zal door drie partijen (provincie, ZZM, gemeente) worden betaald.”

 • “Mevrouw Tuin brengt in herinnering dat OREZ voldoet aan de randvoorwaarden zoals deze door de gemeente bij de aanbesteding zijn opgelegd. Door de gemeente is steeds gesteld dat de gunningsleidraad de basis is en moet zijn. Als de gemeente geen ruimte geeft, kan OREZ om deze reden op dit moment niet veel.”
 • “De heer Kroesen leidt dit onderwerp in door te zeggen dat dit uitgangspunt nog steeds geldt voor de mededelingen naar buiten. Hij onderkent echter ook de twee net benoemde vertragende factoren (Barro en verkenner). Intern moet alles “vol gas” doorgaan. We moeten met elkaar zorgen dat alles wat mogelijk is, klaar ligt zodra er groen licht komt. Want als het nog haalbaar is, dan moeten we daar ook gebruik van maken, gelet op de huidige rentestand en het economisch perspectief.
  Meer reëel, zo vervolgt hij, is te veronderstellen dat 2019 niet haalbaar blijkt te zijn en dat het 2020 gaat worden. Hij zegt zijn aandeelhouders te zullen adviseren niet te investeren in de camping (circa € 3 miljoen) als de twee genoemde onderwerpen nog niet getackeld zijn. En net is genoemd dat de verkenner waarschijnlijk pas voor de zomer de rapportage afgerond heeft
 • “De heer Kroesen zegt dit alles goed te kunnen begrijpen. Zowel de afgelopen periode, als in de nabije toekomst blijft OREZ met de individuele stakeholders in gesprek voor verdere afstemming van wensen e.d. Hij zegt te begrijpen dat partners, waaronder de Zeilschool, graag sneller duidelijkheid willen krijgen voor hun bedrijfsvoering. Maar zolang het plan niet rond is, en OREZ nog geen tweede overeenkomst heeft met de gemeente, kan OREZ ook niet overgaan tot het sluiten van contracten met derden. De brief van Thomas de Boer aan het college en alle politieke partijen, wordt in deze ook ongelukkig gevonden “

“De heer Kroesen zegt de vraag achter deze vraag niet geheel te begrijpen. Hij geeft aan dat OREZ door het ophogen van de grond en het uitdiepen van de vaargeul een aantal financiële tegenvallers heeft. Alleen al het extra ophogen van de grond van 1.30 naar 1.75 ANP vergt een extra investering van € 1 miljoen. Wellicht zal OREZ in het kader van mogelijkheden voor compensatie een beroep doen op de gemeente.
Mevrouw Van Vliet-Kuiper merkt hierbij op dat de extra ophoging een eigen keuze en dus verantwoordelijkheid is van OREZ. Als voormalig dijkgraaf kent ze de spelregels en in haar opinie zou OREZ deze extra verhoging ook achterwege kunnen laten.”

20 maart 2018 Vragen PvdA/Sandstra - gronddepot REZ

(bron) #gronddepot #sluffertje #compensatie

“In de Raadsbrief Voortgang project REZ van 19 december 2017 heeft het college verteld dat de Ontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand BV (OREZ), een gronddepot mag inrichten op de plek van de toekomstige seizoenscamping (noordkant van het plangebied).

Ook meldt het college dat in het begin van 2018 een bijeenkomst gepland is om de raad te informeren over het meer uitgewerkte plan en de uitgangspunten voor het bestemmingsplan zoals deze vertaald worden in het voorontwerp plan.

Maar nu er op dit moment gestart wordt met de werkzaamheden voor een gronddepot aan de noordkant zijn er zorgen over het natuurbehoud en in het bijzonder over het gebied het Sluftertje. Vanwege de herontwikkeling van het REZ is er in 2011- 2012 een flora en fauna onderzoek gedaan, hoe pakken die nu uit? Daar heeft de PvdA de volgende vragen over:

Hoe en waar en door wie wordt op dit moment het natuurbehoud in het hele gebied geborgd en in het bijzonder in gebied het Sluftertje ?

Welke partijen zijn hier bij betrokken /hebben hier op toezicht dan wel controle ?

Mogen er op dit moment van het (broed) seizoen, dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd?

Wie ziet daarop toe? Is daar toestemming voor gegeven en door wie?

Wat is de stand van zaken met de compensatie van dit natuurgebied en zijn (natuurlijke) bewoners?

Wordt de natuur van het Sluftertje gecompenseerd ? Waarom wel of niet ?

Zo ja ,wanneer en waar gaat dat plaats vinden en in welke vorm?”

6 feb 2018 - Raadsbrief Parkeren ZZM op REZ

(bron) #ZZM

22 jan 2018 vragen Het Enkhuizer Alternatief (HEA)

(bron)
Geacht college,

In uw raadsbrief van 19 december 2017 geeft u aan dat OREZ BV een verzoek heeft gedaan grond uit depots van Schepenwijk te mogen gebruiken voor het aanleggen in van een depot op het REZ ter voorbereiding van het ophogen van dat REZ. In de raadsbrief geeft u aan daaraan te willen meewerken.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft HEA enkele vragen.

Het is HEA bekend dat op Schepenwijk gronddepots van de gemeente liggen waarin
ingeklonken vervuilde baggerspecie ligt van o.a. grachten en havens. De grond is destijds in
depot gestort om in te klinken en daarna verwerkt te worden.
Onze vraag is: gaat het bij de grond waarover u spreekt in de raadsbrief, om de genoemde
vervuilde baggerspecie?
Zo ja, waarom wordt dit gebruikt om het REZ op te hogen?
Zo nee, waar ligt de vervuilde baggerspecie van havens en grachten opgeslagen? Wat is de
herkomst van de grond die naar het REZ vervoerd zal worden?
In de Bodembeheernota 2011 voor West-Friesland zijn de paragrafen 5.2.2 en 5.3
opgenomen, die als volgt luiden:

5.2.2 Gekozen gebiedsspecifieke invullingen Na de voor‐ en nadelen van de in paragraaf 5.2.1 beschreven mogelijkheden te hebben afgewogen, hebben de regiogemeenten er voor gekozen om voor het gebiedsspecifieke beleid van de regio West‐ Friesland uit te gaan van een combinatie van de genoemde mogelijkheden. De gemaakte keuzes zijn nader uitgewerkt in de paragrafen 5.3 t/m 5.5.

De verruimde toepassingsmogelijkheden zijn ook weergegeven op een gebiedsspecifieke toepassingskaart (kaartbijlage 2.2). Opgemerkt wordt dat deze kaart alleen geldt voor de bovengrond (0,0‐1,0 m ‐mv.). Voor toepassingen die plaatsvinden in de ondergrond (1,0‐2,5 m ‐mv.) moet van het generieke kader worden uitgegaan (paragraaf 3.1).

Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat bij het opstellen van gebiedsspecifiek beleid een risicobeoordeling wordt uitgevoerd. Dit om uit te sluiten dat de toegestane verslechtering van de bodemkwaliteit geen belemmeringen oplevert voor het specifieke gebruik van de bodem ter plaatse. Deze risicobeoordeling wordt nader toegelicht in paragraaf 5.6.

5.3 Verruiming toepassen grond met kwaliteit wonen In de woongebieden van de zones W4 en W4a en de industrie‐/kantoorgebieden van de zones I1 en I2 mogen partijen grond van maximaal de kwaliteitsklasse wonen worden toegepast. Dit geldt ook voor de gebieden die op de bodemfunctieklassenkaart zijn aangeduid als ‘nieuwe zone t.o.v. bkk’ (zie bijlage 3).

Dit betekent dat voor deze gebieden, bij het beoordelen of een partij grond mag worden toegepast, de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem buiten beschouwing wordt gelaten. Rapport Bodembeheernota regio West‐Friesland Projectnr. 238569 juni 2011, revisie 01 27 van 50

Met deze keuze worden binnen de regio West‐Friesland meer afzetmogelijkheden gecreëerd voor partijen grond met de kwaliteitsklasse wonen. Door een bovengrens te stellen van maximaal de klasse wonen, wordt voorkomen dat de bodemkwaliteit ter plaatse van de industriegebieden in die mate afneemt, dat dit in de toekomst een belemmering zou kunnen vormen. Bijvoorbeeld wanneer een industriegebied op termijn wordt heringericht tot woonwijk of een anderszins gevoeligere gebruiksvorm.

Het lijkt er op dat vervoer en gebruik van gronden uit depots van Schepenwijk niet zomaar gebruikt mogen worden om het REZ op te hogen. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat het REZ beschouwd kan worden als een gebied waar mensen komen te wonen en in aanraking komen met de van Schepenwijk afkomstige gronden. Denk aan spelende kinderen, recreërende volwassen etc.

Onze vraag aan het college is of bovenstaande daadwerkelijk een belemmering is of kan zijn voor het voornemen van grondvervoer vanuit de depots op Schepenwijk naar een te creëren depot op het REZ.

Zo ja, hoe gaat u dat oplossen?
Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Hans Langbroek, fractievoorzitter Het Enkhuizer Alternatief (HEA)

2018 Krantenartikel

“Bestemmingsplan
Voor het gehele gebied wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit plan beschrijft wat er in het gebied mag gebeuren. De formele periode van de ter inzage legging (zes weken) waarbinnen ook gereageerd kan worden op het plan volgt binnenkort. Deze wordt op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt met een publicatie.“

-nog met zzm in gesprek over parkeerplekken.
-180 woningen
-1200 meter strand (bron)

Januari 2017 Tender aan Orez gegunt

Volgens persbericht gemeente gegund aan Orez (bron 1 )

“De tender werd in januari 2017 gegund aan ontwikkelingsmaatschappij OREZ, die de ontwikkeling voor het gehele gebied gaat uitvoeren conform de richtlijnen en voorwaarden in het tenderdocument.”

18 augustus 2015

Raadsbrief resultaat aanbesteding Recreatieoord Enkhuizer Zand (bron)

 • “Op de uitnodiging in te schrijven op het project REZ hebben twee partijen gereageerd, waarvan één formele en één informele via de email. Eén partij deed dit rechtstreeks door via de email een concreet plan in te dienen. Dit was niet de bedoeling. Het gaat in deze fase om de selectie van een partij en niet om een selectie van een plan. De andere partij voldeed om diverse redenen niet aan de selectiecriteria. Zo waren er geen financiële bewijsstukken bijgevoegd en ontbraken referentieverklaringen. Beide aanmeldingen zijn op advies van de inkoopadviseur en aanbestedingsjurist ter zijde gelegd. “
 • “Ondanks de genomen beheersmaatregelen is het aantal reacties tot slechts twee beperkt gebleven, die bovendien beide niet aan de inschrijfvoorwaarden voldoen.”
 • “Om dit risico op voorhand te beheersen zijn in de risicomatrix als beheersmaatregelen opgenomen:
 • Second opinion of collegiale toets op aanbestedingsstukken uitvoeren;
 • Expertise inhuren om aanbestedingsstukken op te stellen en/of te adviseren;
 • Uitvoeren marktconsultatie”

13 mei 2015 uitbesteding Tendernet

30 juni 2015 uiterste inschrijftermijn Tendernet

12-5-2015 Raadsbrief Aanbesteding REZ stopgezet

(bron)

7 okt 2014 Raadsvergadering

(bron)

 • Wethouder de Jong
  “De wethouder wil van de indieners van 3 weten of ze bedoelen dat het bungalowpark openbaar toegankelijk is of dat het openbare ruimte wordt. Het college heeft geen probleem met een omheining en een slagboom waar wel voetgangers en fietsers langs kunnen. Bij openbare ruimte wordt de gemeente aansprakelijk voor handhaving en onderhoud.”
 • “De gemeente heeft ook al een aantal concessie gedaan wat betreft de canon en het terugvloeien van de gelden van het zwembad en de toeristenbelasting naar de marktpartijen. “
 • AMENDEMENT LANGBROEK (bron)
 • “Bij de fysieke uitvoering van de opwaardering van het REZ zullen de recreatieve faciliteiten voor de burgers en gebruikers, zijnde ligweiden en strand, als eerste opgewaardeerd en gerealiseerd worden.”
 • AMENDEMENT LANGBROEK (bron)
 • “De aan te leggen standlengte dient minimaal 750 meter te zijn.” kennis te nemen van deel 3 van het aanbeste-dingsdocument met het hierin opgenomen concept van de afwegings-matrix op basis waarvan tot een beoordeling van de in te dienen plannen zal worden overgegaan.”
  Toelichting:
  In het oorspronkelijke ontwerp van het zandstrand aan het begin van het traject tot ontwikkeling van het REZ in 2002 is 3000 meter strandlengte beloofd richting de burgers van Enkhuizen. Dat door omstandigheden vermindering gewenst en/of noodzakelijk is, impliceert niet dat deze vermindering dermate veel dient te zijn dat de minimale lengte van dit strand teruggebracht wordt tot de lengte die het nu heeft. De burger van Enkhuizen gaat er dan als enige belanghebbende partij niets op vooruit, terwijl ze de partij is waarvoor ooit juist de ontwikkeling van het REZ in gang gezet is.

20-5-2014 Voorstel aan de gemeenteraad van Enkhuizen

Voorstel aan de gemeenteraad van Enkhuizen (bron)

 • Het eerder vastgestelde Vlekkenplan als basis vast te houden, waarbij de daarin opgenomen grenzen minder hard zijn en uitruil en, binnen grenzen, het toevoegen van functies mogelijk blijft;
 • Geen ruimte te reserveren voor parkeergelegenheid voor het Zuiderzeemuseum om zo te voorkomen dat er veel autoverkeer door de stad komt;
 • De eerder geformuleerde randvoorwaarden bij het aanbestedingstraject te formuleren als minimumeisen en alleen een bandbreedte vast te stellen voor de strandfunctie en de vlek voor recreatiewoningen.
  - “Het begrip budgettair neutraal zo te formuleren dat hierbij ook de gekapitaliseerde extra opbrengsten, welke na herontwikkeling uit dit gebied worden verkregen, volgens een vooraf genormeerde berekening, mogen worden meegenomen;“
 • Op 7 januari 2014 besloot uw raad, ten aanzien van de herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand, onder meer om ons college de ruimte te geven om het aanbestedingstraject voor te bereiden geënt op de op concurrentie gerichte dialoog met daarbij, binnen bandbreedtes, verruiming van de eerder vastgestelde randvoorwaarden. Tevens werd besloten om tot een uitgebreide communicatieparagraaf te komen waarin duidelijk wordt verwoord wie op welk moment een besluit moet nemen. In deze paragraaf moest ook nadrukkelijk een actieve communicatieronde met onze burgers worden opgenomen.
 • Deze communicatieparagraaf werd u, door middel van een raadsbrief gedateerd 4 maart 2014, aangeboden. In deze raadsbrief worden qua proces vijf fasen onderscheiden. De eerste fase betrof het samen met burgers, stakeholders en raad bespreken van de bandbreedtes en weging van de randvoorwaarden. Fase twee betreft het vaststellen van de criteria voor de aanbesteding door uw raad.Conform het aangegeven tijdpad in de communicatieparagraaf worden de hoofdlijnen hiervan, thans aan u ter besluitvorming voorgelegd. De uitwerking in een concreet aanbestedingsdocument zal aan u worden voorgelegd voor de raadsvergadering van oktober.
 • nav inspraakavonden… “Met name het behoud van de huidige functies en de openbaarheid van het gebied waren voor velen een belangrijk punt.”
 • “Het door uw raad vastgestelde Vlekkenplan is tijdens het communicatietraject steeds het vertrekpunt geweest. “
 • “Reeds bij de vaststelling van het Vlekkenplan is er voor gekozen om kleinschalige daghoreca en recreatie- en watersportactiviteiten te concentreren rondom het zwembad, als centrale plek in het exploitatiegebied“
 • “Conclusie
  Mede gelet op het gehouden communicatietraject is onze conclusie dat de destijds gekozen uitgangspunten nog altijd opgeld doen en niet direct aangepast behoeven te worden. Het huidige Vlekkenplan zal dan ook als basis kunnen blijven dienen, waarbij grenzen tussen vlekken minder hard zijn en uitruil van functies en het toevoegen van functies tot de mogelijkheden moeten blijven behoren”.
 • “Randvoorwaarden en bandbreedte

  Openbare functies openbaar toegankelijk:
  het totale gebied, publiek en privaat, moet openbaar toegankelijk blijven.”
 • “conform de communicatieparagraaf zal tijdens het gehele proces actief gecommuniceerd worden over mijlpalen en voortgang.”
 • “Gekozen is voor een aanbesteding op basis van op concurrentie gerichte dialoog. Dat wil zeggen dat wij met partijen het gesprek zullen aangaan om ingediende basisplannen in samenspraak verder vorm te geven. Het aangaan van de dialoog houdt in dat vooraf niet alle eisen dicht getimmerd kunnen worden. Er moet ruimte blijven voor de marktpartij om zijn kennis en creativiteit met ons te delen. Deze randvoorwaarden beschouwen wij voor dit aanbestedingstraject dan ook als minimumeisen. Basisplannen die hieraan niet voldoen worden derhalve buiten het verdere aanbestedingstraject gelaten.”
 • “Budgettair neutraal
  Mede gelet op de verkregen informatie uit de marktconsultatie, is op voorhand de gedachte dat indien alleen met de eenmalige grondopbrengsten rekening wordt gehouden, dit plan niet binnen deze randvoorwaarden gerealiseerd kan worden. Anders wordt het indien, bij de beoordeling van dit criterium, ook rekening gehouden mag worden met de gekapitaliseerde waarde van (vooraf genormeerde) extra jaarlijkse opbrengsten die uit dit gebied, na herontwikkeling, worden verkregen. Concreet gaat het hierbij om de extra opbrengsten uit OZB en toeristenbelasting, de bijdrage welke wordt verkregen uit het gebruik (of overname) van het zwembad en de vrijval van het nadelig saldo bij verzelfstandiging van de camping. Met betrekking tot de kosten van aanpassing van de infrastructuur buiten het exploitatiegebied, zal het aandeel van het REZ via een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen, aan het project worden toegerekend. Het spreekt voor zich dat het huidige saldo van de grondexploitatie hierbij ook wordt betrokken, net als de kosten welke door ons gemaakt moeten worden voor begeleiding bij het aanbestedingstraject. Hoewel de opwaardering van recreatieve voorzieningen voor onze inwoners ook positieve effecten heeft op andere terreinen, willen wij het principe van budgettair neutraal handhaven en niet zo ver gaan dat als nog toegestaan wordt dat een deel van de kosten uit de algemene middelen bekostigd mag worden.”
 • “Voor uw raad moet dit voorstel gezien worden als een beslissing om wel of niet door te gaan met het project REZ.” Go-no-go
 • “In het kader van de pre-contractuele sfeer is de gemeente schadeplichtig indien bij voorkeur toch voor een andere partij gekozen wil worden, dan wel dat volledig van gunning wordt afgezien indien dit niet vooraf is gemotiveerd. Het spreekt voor zich dat van een schadevergoeding geen sprake is, als niet gegund kan worden omdat niet aan de vereiste criteria (minimumeisen) voldaan kan worden”

april 2014 - Uitkomsten i&o research onderzoek

14 maart 2014 - Brief van burgemeester en wethouders communicatieparagraaf recreatieoord Enkhuizer Zand

(bron)

Aanleiding

In de raadsvergadering van 7 januari 2014 is door uw raad besloten dat voor de herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand, tot een uitgebreide communicatie-paragraaf moet worden gekomen. In deze paragraaf moet duidelijk worden verwoord wie op welk moment een besluit moet nemen en hoe gedurende het gehele proces met raad en inwoners actief gecommuniceerd wordt over mijlpalen en voortgang. Tevens moet hierin nadrukkelijk een actieve communicatieronde met de burgers, stakeholders en uw raad zijn opgenomen. Met deze raadsbrief wordt aan het opstellen van een communicatieparagraaf voldaan.

Inleiding

In het raadsbesluit is vastgelegd dat voor het te doorlopen aanbestedingsproce s gekozen is voor een aanbesteding op basis van “op concurrentie gerichte dialoog”. De toevoeging van een communicatieronde (amendement bij raadsbesluit) heeft een langere doorlooptijd van het proces tot gevolg Om het totale proces goed in beeld te brengen is een onderscheid gemaakt in een vijftal, soms gedeeltelijk parallel lopende, fasen, te weten:

 1. Samen met burgers, stakeholders en raad de bandbreedtes en de weging van de randvoorwaarden te bespreken;
 2. Vaststellen van de selectie- en gunningscriteria door de raad;
 3. Doorlopen aanbestedingsproces tot en met gunning;
 4. Uitwerking uitvoeringsplan en contract;
 5. Bestemmingsplanprocedure en vaststelling door de raad.

Deze fases zullen wij hieronder nader van een toelichting voorzien.

Toelichting per fase

 1. Bandbreedtes en weging van de Randvoorwaarden:

De rol van uw raad en de burgers is vooral in de eerste fase van het traject evident waarbij de bandbreedtes van de randvoorwaarden worden opgesteld welke als basis zullen dienen voor de vertaling in selectie- en gunningcriteria. In deze fase komen de volgende onderdelen aan de orde:

Als eerste wordt aan de Enkhuizer bevolking de tot nu toe geformuleerde uitgangspunten (kaders) voor het gebied inclusief het vastgestelde Vlekkenplan voorgelegd. In gesprek met de bevolking zal worden gezocht naar de gewenste en mogelijke ruimte voor aanpassingen en verbeteringen. Naast het aangaan van het gesprek kan ook een digitale enquête via het stadspanel hier deel van uit maken. In deze fase zal ook gezocht worden naar een mogelijke weging van die onderdelen die zij in de ontwikkeling belangrijk vinden. Welke randvoorwaarden zouden zwaarder moeten wegen dan andere. Voor uw raad kan dit essentiële informatie zijn om bij uw afwegingen te betrekken.

Als tweede wordt met alle stakeholders, zowel binnen als buiten het exploitatiegebied, gesproken om ook van deze partijen de opmerkingen te verzamelen. Om de resultaten met elkaar te kunnen vergelijken zal dit op een gelijke wijze plaatsvinden als het traject met de bevolking.

Als laatste zal in een informatieve sessie met uw raad de uitkomst van deze ronden worden besproken ter voorbereiding op de besluitvorming.

De definitieve bandbreedtes van de randvoorwaarden en de weging daarvan zullen daarna uitgewerkt worden en ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden.

 1. Selectie- en gunningscriteria:

De tweede fase is de basis voor de “niet openbare aanbestedingsprocedure” op concurrentie gerichte dialoog. Volgens de wet is een niet openbare procedure een procedure waarbij iedereen kan inschrijven. Na de eerste inschrijving wordt er een selectie gemaakt van partijen om te komen tot een beperkt aantal waarmee het traject verder wordt uitgewerkt en daarmee wordt het een niet openbare aanbesteding. Dit is een uitvoeringstraject dat volledig door en onder zeggenschap en verantwoordelijkheid van ons college wordt uitgevoerd. Wij zullen resultaten moeten toetsen aan vooraf gestelde criteria. Uw raad heeft aangegeven over deze te hanteren selectie- en gunningscriteria een besluit te willen nemen. Dit is tevens voor het project het “go-or-no-go” moment. Om deze reden zullen wij u bij dat voorstel ook inzicht geven in de kosten en de financiële risico’s die met het starten van de procedure gepaard gaan.

Selectiecriteria zijn bedoeld om partijen te selecteren op geschiktheid op basis van hun bedrijfsvoering door middel van objectieve criteria waaruit af te leiden moet zijn of zij in staat zijn om het project te kunnen realiseren. Gunningscriteria hebben daarentegen betrekking op de inhoudelijke beoordeling van het plan. Hierbij wordt aan de hand van een vooraf vastgestelde wegingsmatrix getoetst op welke wijze de randvoorwaarden met hun bandbreedtes scoren als in het plan hier aandacht aan besteed is. Indien niet aan de minimumeisen wordt voldaan dan moet het plan buiten beoordeling worden gelaten.

Deze beide criteria moeten worden vastgelegd voordat met de officiële aanbestedings-procedure wordt gestart. Marktpartijen dienen in het kader van een transparant aanbestedingstraject immers vooraf te weten waar de plannen aan moeten voldoen en aan welke criteria met wegingsfactoren de plannen worden getoetst. Tijdens het aanbestedings-proces mogen de criteria niet meer worden bijgesteld. Het geheel moet voldoen aan Europese en landelijke wetgeving en geeft, buiten de bandbreedtes, geen speelruimte. Uw raad heeft in deze fase een kaderstellende rol.

 1. De aanbesteding en gunning:

Het voeren van een aanbestedingstraject tot en met de gunning is een bevoegdheid van ons college. Het aanbestedingstraject wordt ingezet door het uitnodigen van partijen om op basis van de projectdoelstelling, de vastgestelde randvoorwaarden en de selectie- en afwegingscriteria hun interesse kenbaar te maken en in te schrijven met een motivatie op de ontwikkeling.

Op basis van de vastgestelde selectiecriteria worden bij voorkeur 3 partijen geselecteerd. Met deze partijen wordt vervolgens de opdracht in dialoog verder uitgewerkt om uiteindelijk te resulteren in een definitieve (ontwerp)planaanbieding. Tijdens deze dialoog zullen wij, alleen daar waar dit mogelijk is, openbaar communiceren. Aanvullend zullen wij uw raad periodiek informeren.

Uit deze plannen wordt, op basis van de vooraf door uw raad vastgestelde gunningscriteria, door ons een score bepaald welke leidend is voor het resultaat. Op basis van die score zal beoordeeld worden of tot gunning overgegaan kan worden. Het resultaat van de gunning zal aan u worden teruggekoppeld.

 1. Uitvoeringsplan en contract:

In deze fase zal de gegunde partij het gekozen ontwerpplan uitwerken in een realisatieplan. Hierbij zal vooral de fasering als eerste worden uitgewerkt. Elk onderdeel op zich zal vervolgens tot in detail worden voorbereid. Als sluitstuk van het proces zal het plan juridisch en financieel worden uitgewerkt in een samenwerkings- of realisatiecontract. Het afsluiten van het contract wordt door ons college gedaan.

 1. Bestemmingsplan:

Tijdens de uitwerking van het uitvoeringsplan wordt op basis van het ontwerpplan de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan ingezet. De aanpassing van het bestemmingsplan voor het totale gebied, gebaseerd op het ontwerpplan valt in de standaard procedure waarbij deze stukken uiteindelijk weer aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden.

Tijdpad

Het bovenstaande proces met 5 fases kan in het volgende tijdpad worden gezet:

2 0 1 4

Januari R a a d : Besluitvorming verruiming randvoorwaarden en keuze voor het proces

Januari – Februari Opstellen: Planning en communicatieparagraaf

Maart R a a d : Raadsbrief: Communicatieparagraaf

Maart-April Communicatietraject over bandbreedtes randvoorwaarden

met de bewoners, stakeholders en raad.

Opstellen: definitief voorstel aan college en raad.

Juli R a ad: Besluitvorming randvoorwaarden en wegingscriteria

en inzicht in financiële paragraaf (kosten en risico’s).

Mei - Augustus Nadere uitwerking van raadsbesluit in een concreet

aanbestedingsdocument.

Oktober R a a d : Definitieve besluitvorming over het uitgewerkte

document met de randvoorwaarden en de selectie- en

gunningscriteria.

Oktober - December Selectieproces

2 0 1 5

Jan – Juli Dialoog met geselecteerde partijen

Augustus Inschrijving/selectie/gunning ontwerp/meest economisch

gunstige aanbieding, binnen de gestelde bandbreedtes.

Augustus Start uitwerkingsplan naar bestemmingsplan

Augustus R a a d : Informatie over gunning

Juli – December Uitwerking plannen en contract

2 0 1 6

Januari- Maart Uitwerking plannen en contract

April R a a d : Besluit bestemmingsplan REZ

April Vroegst mogelijke start uitvoering

Ter afronding

Met deze communicatieparagraaf betreffende het Recreatieoord Enkhuizer Zand hebben wij uw raad het gevraagde inzicht willen geven hoe het totale proces zal kunnen verlopen. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende duidelijkheid te hebben verschaft waar in dit proces de onderlinge bevoegdheden liggen. Uit het tijdpad blijkt dat wij, om voortgang te boeken in dit project, al op korte termijn het communicatietraject starten met de inwoners en de betrokkenen.

Enkhuizen, 4 maart 2014

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

De secretaris, De burgemeester,

(R.M. Reus) (J.G.A. Baas)

2014 begin uitbesteding

bron: Ons Westfriesland
ENKHUIZEN – De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 7 oktober met een meerderheid besloten dat het project herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ) kan worden voortgezet. Dit houdt in dat het aanbestedingstraject wordt gestart.
Raadsvergadering

In de raadsvergadering van 1 juli 2014 heeft de raad zich al gebogen over het voorstel ‘Go – no go herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand’. Toen vond de meerderheid van de raad echter dat de risico’s van het project nog onvoldoende in beeld waren gebracht om tot een definitief besluit te komen. Ook wilde de gemeenteraad meer inzicht in de eisen die aan het project worden gesteld. Voor de vergadering van 7 oktober is daarom het aanbestedingsdocument aan de raad voorgelegd, evenals een document waarin de financiële en juridische risico’s worden afgewogen. Na een uitgebreid debat heeft de meerderheid van de raad hiermee ingestemd en groen licht gegeven voor het verdere traject.
Doelstellingen

Hiermee heeft de gemeenteraad onder andere twee belangrijke doelstellingen vastgesteld:
De recreatieve voorziening van REZ blijft voor inwoners gewaarborgd.
De herontwikkeling wordt ingezet als economische spin-off voor de binnenstad.

Tijdens de aanbesteding worden drie ontwikkelaars geselecteerd die vervolgens binnen de randvoorwaarden een plan opstellen. Er is een selectiecommissie die de plannen beoordeelt. Deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen, 2 vertegenwoordigers vanuit de projectgroep REZ en de projectwethouder. Uiteindelijk beslist het college over de gunning. De voorbereidingsfase zal ongeveer anderhalf jaar duren.
Aanbesteding

De gemeente gaat de herontwikkeling van REZ Europees aanbesteden. Projectontwikkelaars kunnen een projectplan indienen met inachtneming van een aantal randvoorwaarden, zoals:

 • Er komt een breed openbaar strand met een lengte van tenminste ca. 700 m. vanaf het Zuiderzeemuseum tot aan het zwembad en een breedte van 30 meter.
 • Er wordt een vakantiepark aangelegd met maximaal 200 recreatiewoningen.
 • Er is ruimte voor de Zeilschool en de Reddingsbrigade.

Alle randvoorwaarden zijn geformuleerd in het aanbestedingsdocument.

2009 Randvoorwaarden en gunningscriteria

Randvoorwaarden en gunningscriteria (document raadssysteem)

 • “Uitwerking conform vastgesteld Vlekkenplan en Beeldkwaliteitsplan inclusief een visie op de opdracht;
 • Openbare functies zijn openbaar toegankelijk
 • Het uitvoeren van onderhoud en beheer van het openbare gebied tot 10 jaar na eerste oplevering daarvan;
 • Het projectplan geeft inzicht in de wijze waarop de (langzaam-) verkeersverbindingen worden ingevuld, zowel binnen het plangebied als richting binnenstad, buitenstad en regionale wegenstructuur;
 • Voor het gehele plangebied geldt als bandbreedte, dat grenzen (red: vlekkenplan) van vlekken niet hard zijn en dat de mogelijkheid wordt geboden tot wijzigen van de begrenzing van de vlekken binnen het plangebied met een marge van 10%. Meer recreatieve functies (niet minder) worden toegestaan.
 • Als bandbreedte wordt ruimte geboden om de kustlijn voor meerdere recreatiedoelgroepen te ontwikkelen waarbij minimaal de kuststrook vanaf het Zuiderzeemuseum tot aan zwembad als strand moet worden ingevuld.
 • In de huidige situatie ligt in het zuidoostelijke gedeelte over twee locaties verspreid een camping met seizoenplaatsen voor ca. 200 stacaravans. Deze camping wordt nu nog door de gemeente geëxploiteerd. De gemeente vindt dat deze functie behouden moet blijven en heeft hiervoor een locatie gereserveerd aan de noordzijde van het plangebied. De exploitatie daarvan zal privaat moeten plaatsvinden. Het aan de noordzijde van het plangebied gelegen terrein zal geschikt gemaakt moeten worden als standplaats voor seizoenplaatsen conform de eisen van de Recron
 • Passantencamping
  Binnen het exploitatiegebied, langs de historische zeemuur is een passantencamping (incl. voorziening voor campers) aanwezig; ook deze is nog in gemeentelijk beheer. In het Vlekkenplan is de locatie van de passantencamping ongewijzigd gebleven. Omdat ook deze passantencamping een toeristisch segment bedient, blijft deze functie gehandhaafd. Wel geldt ook hier dat de gemeente niet langer als beheerder/exploitant zal optreden. Het projectplan dient te voorzien in voldoende sanitaire voorzieningen conform de eisen van de Recron.
 • “Recreatiewoningen
  De recreatiewoningen in de vorm van een park met parkmanagement zijn in het Vlekkenplan voorzien aan de zuidkant van het plangebied. Hierbij moet het gaan om recreatiewoningen voor niet permanente bewoning die, ook bij particulier bezit, in een parkformule het hele jaar door worden verhuurd aan derden. Op de locatie mogen maximaal 200 woningen worden gebouwd. Het aan het park grenzende aan te leggen strandgedeelte dient openbaar toegankelijk te zijn. De recreatiewoningen worden buitendijks gebouwd en kunnen dus in geval van hoogwater te maken krijgen met wateroverlast. Het is aan de gegadigde om aan te geven hoe hij hier mee om wil gaan, mede in relatie tot de visie van Rijkswaterstaat over buitendijks bouwen in het IJsselmeer. In het park mag alleen kleinschalige/ondersteunende horeca worden aangeboden. Uitgangspunt is dat bezoekers van het park gebruik maken van de bestaande MKB-voorzieningen in Enkhuizen.”
 • Ligweide/groen
  In de bestaande situatie is, ingesloten tussen het zwembad, Sprookjeswonderland en de seizoenscamping, een ligweide aanwezig. In het Vlekkenplan is deze weide naar het noorden uitgebreid. In de ligweide aan de noordwestzijde van het plangebied moeten als onderdeel van het projectplan ten behoeve van de dagrecreatie en het sportpark Immerhorn een aantal parkeerkoffers met in totaal 175 parkeerplaatsen worden aangelegd.
 • Zwembad
  Het zwembad zoals dit nu in het gebied aanwezig is, heeft behalve een toeristische functie ook een functie voor de bevolking (het gaat hierbij om zwemcursussen, schoolzwemmen, vrij zwemmen enz.). Het zwembad ontvangt circa 139.000 bezoekers per jaar. Ook deze functie zal aanwezig moeten blijven. Het zwembad heeft ook een uitdrukkelijke relatie met de ontwikkeling van het park voor recreatiewoningen. De voorkeur is dat de exploitant van het park voor recreatiewoningen het eigendom en de exploitatie van het zwembad geheel overneemt, waarbij de gemeente een jaarlijkse vergoeding betaalt voor het medegebruik voor haar functies. Waarschijnlijk is dit niet reëel. Als gunningscriterium is daarom alleen opgenomen dat de exploitant van de recreatiewoningen een vaste jaarlijkse bijdrage in de exploitatie betaalt aan de huidige exploitant van het zwembad, de Stichting Recreatie Voorzieningen Enkhuizen.
 • Zeilschool Enkhuizen
  De zeilschool is nu gevestigd in de kantine behorende bij de camping. De zeilschool zal in het plangebied een nieuwe logische plek moeten krijgen. Door de zeilschool mag alleen verblijfsrecreatie geboden worden voor groepen waaraan les wordt gegeven inclusief de daarbij behorende ondersteunende horecafunctie. De zeilschool is onderdeel van het projectplan en moet particulier worden geëxploiteerd.
 • Na realisatie van de herontwikkeling dient de gegadigde gedurende een periode van 10 jaar het openbare gedeelte van het plangebied, inclusief de in het plan opgenomen beschermingsmaatregel om strandafslag te voorkomen, te beheren en te onderhouden, met een restlevensduur van tenminste 15 jaar. Dit geldt zowel voor de natte als de droge infrastructuur en het openbaar groen (minimaalkwaliteitsniveau B conform Kwaliteitscatalogus openbare ruimte van de CROW).
  - Voor het vrije gebruik van het zwembad door de bezoekers van de recreatiewoningen dient de gegadigde een vast bedrag per jaar op te geven en te garanderen voor de eerste 10 jaar. Na afloop van deze termijn zullen partijen opnieuw met elkaar moeten onderhandelen over de omvang van deze jaarlijkse vergoeding.

2009 Vlekkenplan

Vlekkenplan (tekening, raadsdocument)
https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/837512/1

SP: “De functie van het vlekkenplan is, zoals de naam ook al zegt, aan te geven op welke locatie de verschillende functies gesitueerd moeten worden. Niets meer, niets minder ”(bron)

2008 Neergang REZ ingezet door bezuinigingen.

(Bron SP)
SP: “In 2008 brak de crisis uit en ook de gemeenten werden gekort op het gemeentefonds - bezuinigingen moesten worden doorgevoerd. Geld voor onderhoud van het REZ was er niet. Het strand kalfde hoe langer hoe meer af en de staat van onderhoud van het terrein en de paden is bedroevend. Dat er iets moest gebeuren met het terrein stond voor ons als SP, maar ook voor de andere fracties in de raad als een paal boven water. Maar zonder geld is het lastig opknappen. College en raad zijn op zoek gegaan naar een zogenaamde kostendrager. De kostendrager moest het bungalowpark worden. Zo gezegd zo gedaan. Hoewel zo simpel ging het ook niet.”

3 jan 2006 Brief van burgemeester en wethouders voortgang recreatieoord Enkhuizer Zand ( bron )

“Relatie met OPP
Door OPP is tegen vergoeding het haalbaarheidsonderzoek opgesteld. Destijds is voor dit bedrijf gekozen omdat zij, als dochter van de BNG een niet-commerciële marktpartij is die over de nodige kennis en ervaring beschikt op het vlak van PPS-constructies en daarmee mogelijk als toekomstige risicodragende partner van de gemeente zou kunnen optreden. Hierover nu al een beslissing te nemen werd door ons en door uw raad als te prematuur gezien. Na uw besluitvorming is ons duidelijk geworden dat OPP alleen als toekomstige partner kan worden gezien, indien zij nu rechtstreeks bij het proces betrokken kan blijven. Omdat er nog onvoldoende zekerheid bestaat over de toekomstige regierol van de gemeente (de wijze van ontwikkelen) en er een verschil van inzicht bestaat over de toekomstige functies in het gebied, hebben wij als college deze garantie niet kunnen geven aan OPP. Daarmee is de relatie met OPP verbroken. “

“De procedure voor de marktconsultatie voorziet er in dat marktpartijen in maart 2006 hun visie op het gebied aan de projectgroep kunnen toelichten. Rekening houdende met de normale voorbereidings- en beoordelingstijd betekent dit dat een voorstel van ons college over dit onderwerp te verwachten is voor de raadsvergade-ring van 6 juni 2006. Bij de voorbereiding van dit voorstel zal ook de brief van 19 oktober 2005 van de fracties VVD en D66 worden betrokken. Zoals u bekend is wordt in deze brief een herontwikkeling van het sportpark Immerhorn genoemd als mogelijke kostendrager voor het recreatieoord.”

2005 Enkhuizerzand in beheer door gemeente

In 2005 is het SOW (Samenwerkingsorgaan Westfriesland) opgeheven. Het Recreatieoord

Enkhuizerzand is daardoor overgegaan naar de gemeente Enkhuizen, waarmee zij verantwoordelijk werd voor ons REZ. (bron)

1964 begin aanleg recreatieoord voor inwoners

Rond 1964 is buitendijks begonnen met de aanleg van het buitenzwembad en met een recreatieoord voor de inwoners van de stad. (bron)

dossier/rez.txt · Laatst gewijzigd: 2022/10/12 15:32 door ppadmin